Vijeće suvlasnika

V I J E Ć E   S U V L A S N I K A

Vijeće suvlasnika je savjetodavno i pomažuće tijelo predstavniku suvlasnika stanara u stambenoj zgradi.

Članove Vijeća je najbolje izabrati tako da svaki kat da svojeg člana.

Predstavnik suvlasnika stanara ujedno je i predsjednik Vijeća suvlasnika .

Vijeće suvlasnika osim što  pomaže u radu predstavniku suvlasnika stanara ima zadaću i nadzirati njegov rad,te ga

pravovremeno upozoriti na eventualne nedostatke ili greške.

Suvlasnici stambene zgrade bi trebali kroz aneks u Međuvlasničkom ugovoru točno odrediti koliko će Vijeće

imati članova ,koje su točno njihove dužnosti i ovlasti .

Vijeće suvlasnika odluke donosi glasovanjem i o tome se vodi zapisnik.

 

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?