Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Opći uvjeti za isporuku toplinske energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

629

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. ožujka 2014. donijela

OPĆE UVJETE

ZA ISPORUKU TOPLINSKE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti za isporuku) uređuju se odnosi između opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije, odnosi između kupca toplinske energije i krajnjih kupaca, obveze i odgovornosti opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije, obveze i odgovornosti kupca toplinske energije i krajnjih kupaca, uvjeti obračuna i naplate toplinske energije, uvjeti ograničenja i obustave isporuke toplinske energije, investicije, rekonstrukcije i održavanje proizvodnih postrojenja i unutarnjih instalacija, pristup mjerilima toplinske energije i instalacijama priključka, postupak kod neovlaštenog korištenja toplinske energije, postupak u slučaju tehničkih i drugih smetnji u opskrbi toplinskom energijom, postupak kod preraspodjele toplinske energije za krajnjeg kupca, postupak kod isključenja cijele zgrade/građevine iz toplinskog sustava, mjere zaštite krajnjih kupaca, postupak promjene kupca toplinske energije, način informiranja krajnjih kupaca o potrošnji i troškovima toplinske energije, obveza kupca toplinske energije da obavijesti krajnje kupce o svakoj promijeni konačne cijene toplinske energije, pravo na raspolaganje podacima o potrošnji, uključujući pravo i uvjete prosljeđivanja podataka drugom kupcu toplinske energije te pravna zaštita.

II. DEFINICIJE IZRAZA

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima za isporuku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Zakonom o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14), Mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije i Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom.

(2) U ovim Općim uvjetima za isporuku koriste se i izrazi koji u smislu ovih Općih uvjeta za isporuku imaju sljedeće značenje:

1. hitne intervencije – neodložno poduzimanje mjera na unutarnjim instalacijama radi sprječavanja štete za ljude, životinje, biljke, okoliš i imovinu krajnjeg kupca,

2. instalacije krajnjeg kupca – instalacije grijanja u samostalnoj uporabnoj cjelini od radijatorskog ventila, odnosno ventila trošila i samog trošila, u slučaju vertikalnog razvoda (uključujući radijatorski ventil, odnosno ventil trošila), odnosno instalacije grijanja za samostalnu uporabnu cjelinu od zasebnog mjerila toplinske energije (uključujući zasebno mjerilo toplinske energije),

3. isporuka toplinske energije – regulacija i razvod toplinske energije unutarnjim instalacijama u zgradi/građevini, zagrijavanje potrošne tople vode do izlaza iz spremnika potrošne tople vode,

4. krajnji kupac – pravna ili fizička osoba koja je vlasnik samostalne uporabne cjeline ili zgrade/građevine, a koja kupuje toplinsku energiju za vlastite potrebe,

5. kvaliteta toplinske energije – temperatura potrošne tople vode, temperatura grijanog prostora i/ili ugovorena kvaliteta toplinske energije, propisana ovim Općim uvjetima za isporuku,

6. obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije – obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije za krajnje kupce koja, ovisno o vrsti toplinskog sustava, obuhvaća sljedeće usluge: stručno upravljanje, rukovanje, održavanje unutarnjih instalacija, obračun toplinske energije i izdavanje računa krajnjem kupcu, izvještavanje krajnjeg kupca, upravljanje kotlovnicom i nabavu energenta za proizvodnju toplinske energije,

7. unutarnje instalacije – zajedničke instalacije grijanja u zgradi/građevini, odnosno cijevi, uređaji i oprema instalacije grijanja od obračunskog mjernog mjesta u toplinskoj podstanici do radijatorskog ventila, odnosno ventila trošila u samostalnoj uporabnoj cjelini u slučaju vertikalnog razvoda, odnosno do zasebnog mjerila toplinske energije.

III. ODNOSI IZMEĐU OPSKRBLJIVAČA TOPLINSKOM ENERGIJOM I KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 3.

(1) Ugovor o opskrbi kupca toplinske energije sklapaju opskrbljivač toplinskom energijom i kupac toplinske energije.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se za svako obračunsko mjerno mjesto i sadrži:

– podatke o ugovornim stranama i datumu sklapanja ugovora,

– predmet ugovora,

– identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

– broj termoenergetske suglasnosti,

– priključnu snagu obračunskog mjernog mjesta,

– priključnu snagu po tarifnim modelima,

– identifikacijsku oznaku proizvođača toplinske energije,

– namjenu potrošnje toplinske energije,

– način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih i obračunskih podataka,

– odredbe o izvještavanju i razmjeni podataka,

– način dobivanja informacija o važećim cijenama toplinske energije i naknadi za opskrbu toplinskom energijom,

– odredbe o cijeni toplinske energije,

– naknadu za opskrbu toplinskom energijom,

– način obračuna i rok plaćanja,

– adresu dostave računa,

– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,

– odredbe o trajanju i uvjetima raskida ugovora,

– ostale međusobne obveze i druge potrebne podatke,

– način rješavanja sporova.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako se u toplinskoj podstanici isporučena toplinska energija mjeri odvojeno na obračunskom mjernom mjestu za grijanje i na obračunskom mjernom mjestu za pripremu potrošne tople vode, sklapa se jedan ugovor o opskrbi kupca toplinskom energijom.

(4) Ako je na obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici samo jedan krajnji kupac, koji samostalno upravlja svojim unutarnjim instalacijama, sklapa s opskrbljivačem toplinskom energijom ugovor o opskrbi toplinskom energijom.

(5) Ugovor o opskrbi toplinskom energijom iz stavka 4. ovoga članka sadrži sve sastojke ugovora iz stavka 2. ovoga članka.

IV. ODNOSI IZMEĐU KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE I KRAJNJIH KUPACA

Članak 4.

(1) Ugovor o potrošnji toplinske energije sklapaju kupac toplinske energije i ovlašteni predstavnik suvlasnika.

(2) Ugovor o potrošnji toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na način i po postupku određenom odredbama Zakona o tržištu toplinske energije, a smatra se sklopljenim sa svim krajnjim kupcima unutar zgrade/građevine za koje se isporuka toplinske energije obavlja preko zajedničkog mjerila toplinske energije.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se za svako obračunsko mjerno mjesto i sadrži:

– podatke o ugovornim stranama i datumu sklapanja ugovora,

– predmet ugovora,

– identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

– odredbe o izvještavanju i razmjeni podataka,

– odredbe o cijeni toplinske energije,

– naknadu za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije,

– način obračuna i rok plaćanja,

– postupak kod neovlaštene potrošnje toplinske energije,

– uvjete za preraspodjelu toplinske energije,

– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,

– odredbe o trajanju i uvjetima raskida ugovora,

– ostale međusobne obveze i druge potrebne podatke,

– način rješavanja sporova.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako se u toplinskoj podstanici isporučena toplinska energija mjeri odvojeno na obračunskom mjernom mjestu za grijanje i na obračunskom mjernom mjestu za pripremu potrošne tople vode, sklapa se jedan ugovor o potrošnji toplinske energije.

(5) Sastavni dio ugovora o potrošnji toplinske energije je:

– popis krajnjih kupaca s podacima o njihovim samostalnim uporabnim cjelinama i parametrima za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju,

– odluka o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju donesena na način i po postupku određenim Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

(6) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka obvezuje sve krajnje kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije, a primjenjuje se i na svakog novog krajnjeg kupca u opsegu prava i obveza koje je imao njegov prethodnik.

(7) Krajnji kupac na kojega se prenose prava i obveze dužan je u roku od osam dana od dana nastale promjene putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika prijaviti kupcu toplinske energije svaku promjenu koja ima utjecaj na ugovorni odnos s kupcem toplinske energije.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OPSKRBLJIVAČA TOPLINSKOM ENERGIJOM I KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 5.

(1) Opskrbljivač toplinskom energijom, zajedno s distributerom toplinske energije, dužan je osigurati kontinuiranu i pouzdanu opskrbu toplinskom energijom.

(2) Opskrbljivač toplinskom energijom odgovoran je za osiguranje dovoljne količine toplinske energije za potrebe kupca toplinske energije, te uredno obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom.

(3) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je na svojoj internetskoj stranici javno objaviti standardne uvjete za sklapanje ugovora o opskrbi kupca toplinske energije i ugovora o opskrbi toplinskom energijom, naknade i cjenik usluga.

(4) Opskrbljivač toplinskom energijom, ovisno o toplinskom sustavu u kojem obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom, dužan je voditi svoje poslovanje u skladu s odredbama Zakona o tržištu toplinske energije, Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije, Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom i ovih Općih uvjeta za isporuku.

Članak 6.

(1) Kupac toplinske energije ima pravo na promjenu opskrbljivača toplinskom energijom na način i po postupku propisanim Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom.

(2) Kupac toplinske energije dužan je obavijestiti distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom o planiranim značajnijim promjenama na unutarnjim instalacijama zgrade/građevine, a distributer toplinske energije, kada to smatra potrebnim, uputit će kupca toplinske energije na podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti, odnosno termoenergetske suglasnosti.

(3) Za obračunsko mjerno mjesto preko kojega se toplinskom energijom opskrbljuju krajnji kupci razvrstani u dva tarifna modela, kupac toplinske energije dužan je raspodijeliti utrošenu toplinsku energiju po tarifnim modelima i te podatke dostaviti opskrbljivaču toplinskom energijom.

(4) Podatke iz stavka 3. ovoga članka opskrbljivač toplinskom energijom dužan je proslijediti proizvođaču toplinske energije i distributeru toplinske energije.

VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE I KRAJNJIH KUPACA

Članak 7.

(1) Kupac toplinske energije dužan je obavljati djelatnost kupca toplinske energije sukladno odredbama Zakona o tržištu toplinske energije, Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije, Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom i ovih Općih uvjeta za isporuku.

(2) Kupac toplinske energije dužan je voditi odvojeno analitičko knjigovodstvo za svaku zgradu/građevinu u kojoj obavlja djelatnost kupca toplinske energije, prema ugovoru o potrošnji toplinske energije, te jednom godišnje do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti krajnjim kupcima pisano izvješće o svom poslovanju.

(3) Kupac toplinske energije može uslugu upravljanja i održavanja unutarnjih instalacija povjeriti i drugoj pravnoj osobi s kojom je sklopio pisani ugovor.

(4) Kupac toplinske energije dužan je na pisani zahtjev ovlaštenog predstavnika suvlasnika isprazniti i napuniti unutarnje instalacije u slučaju planiranih radova na unutarnjim instalacijama izvan ogrjevne sezone.

(5) Kupac toplinske energije dužan je osigurati ili provesti potrebne mjere u slučaju hitnih intervencija na unutarnjim instalacijama u zgradi/građevini.

Članak 8.

(1) O instalacijama krajnjeg kupca dužan je voditi brigu krajnji kupac.

(2) U slučaju smetnji na unutarnjim instalacijama u zgradi/građevini, krajnji kupac dužan je poduzeti mjere za sprječavanje daljnje štete te o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti kupca toplinske energije.

(3) U slučaju smetnji na unutarnjim instalacijama u samostalnoj uporabnoj cjelini, krajnji kupac dužan je omogućiti kupcu toplinske energije pristup unutarnjim instalacijama za potrebe upravljanja i održavanja.

Članak 9.

(1) Kupac toplinske energije dužan je osigurati isporuku toplinske energije za grijanje u tijeku ogrjevne sezone, a ako obavlja i uslugu zagrijavanja potrošne tople vode, dužan je tijekom cijele godine osigurati isporuku toplinske energije kojom se na uređaju za zagrijavanje ili na izlazu iz spremnika potrošne tople vode postiže temperatura potrošne tople vode 43 °C ± 3 °C.

(2) Ogrjevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje, tj. najranije od 15. rujna, a traje najkasnije do 15. svibnja naredne godine.

(3) Opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti.

(4) Isporuka toplinske energije za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni kada to pisanim putem od kupca toplinske energije zatraži ovlašteni predstavnik suvlasnika.

Članak 10.

(1) Kupac toplinske energije obavlja isporuku toplinske energije u dnevnom i u noćnom režimu rada.

(2) Kupac toplinske energije dužan je osigurati količinu toplinske energije kojom se u dnevnom režimu rada u razdoblju ogrjevne sezone postižu projektirane temperature zraka prostorija krajnjeg kupca prema tehničkim propisima.

(3) Dnevni režim rada iz stavka 2. ovoga članka traje od 6.00 do 22.00 sata.

(4) Noćni režim rada traje od 22.00 do 6.00 sati i u tom režimu rada kupac toplinske energije dužan je osigurati količinu toplinske energije kojom se u prostorijama krajnjeg kupca može postići prosječna temperatura viša od 15 °C ± 1 °C.

(5) Na pisani zahtjev ovlaštenog predstavnika suvlasnika kupac toplinske energije može izmijeniti režim rada, kao i temperaturu u režimu rada, ako za to postoje tehnički uvjeti.

Članak 11.

(1) Ako krajnji kupac putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika podnese pisani prigovor na kvalitetu toplinske energije, kupac toplinske energije dužan je provesti mjerenja u roku od tri dana od dana primitka prigovora, a pisano izvješće o rezultatima mjerenja kvalitete toplinske energije dostaviti podnositelju prigovora u daljnjem roku od osam dana.

(2) Ako je prigovor na kvalitetu toplinske energije neosnovan, troškove mjerenja snosi podnositelj prigovora iz stavka 1. ovoga članka, a ako je prigovor osnovan troškove mjerenja snosi kupac toplinske energije.

(3) Ukoliko rezultati mjerenja pokažu da je prigovor na kvalitetu toplinske energije osnovan, kupac toplinske energije dužan je poduzeti odgovarajuće mjere za poboljšanje kvalitete toplinske energije.

VII. UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 12.

(1) Opskrbljivač toplinskom energijom u centralnom toplinskom sustavu formira račun za toplinsku energiju na temelju računa proizvođača toplinske energije, računa distributera toplinske energije i ugovorene naknade za opskrbu toplinskom energijom, te ga ispostavlja kupcu toplinske energije u skladu s ugovorom o opskrbi kupca toplinske energije, odnosno krajnjem kupcu u skladu s ugovorom o opskrbi toplinskom energijom, a ako se radi o krajnjem kupcu koji je fizička osoba, s datumom dospijeća u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.

(2) Opskrbljivač toplinskom energijom iz stavka 1. ovoga članka dužan je na računu iskazati sve elemente konačne cijene toplinske energije, i to zasebno za proizvodnju toplinske energije, za distribuciju toplinske energije i za ugovorenu naknadu za opskrbu toplinskom energijom.

(3) Opskrbljivač toplinskom energijom u zatvorenom toplinskom sustavu formira račun za toplinsku energiju na temelju potrošnje toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici, priključne snage, slobodno ugovorenih cijena i ugovorene naknade za opskrbu toplinskom energijom, te ga ispostavlja kupcu toplinske energije u skladu s ugovorom o opskrbi kupca toplinske energije, odnosno krajnjem kupcu u skladu s ugovorom o opskrbi toplinskom energijom.

(4) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je na računu za toplinsku energiju razvidno prikazati cijene i navesti podatke na temelju kojih se može izvršiti provjera računa.

Članak 13.

(1) Kupac toplinske energije formira račun za krajnjeg kupca na temelju računa opskrbljivača toplinskom energijom iz članka 12. stavka 1. i 3. ovih Općih uvjeta za isporuku te odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju i ugovorene naknade za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije, u skladu s ugovorom o potrošnji toplinske energije.

(2) Ako kupac toplinske energije obavlja djelatnost kupca toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu, datum dospijeća računa za krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka je 15 dana od dana izdavanja računa.

(3) U samostalnom toplinskom sustavu kupac toplinske energije formira račun za krajnjeg kupca na temelju slobodno ugovorene cijene toplinske energije i naknade za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije, u skladu s ugovorom o potrošnji toplinske energije.

Članak 14.

(1) Kupac toplinske energije i krajnji kupac iz članka 12. stavka 1. može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun u roku od 15 dana od dana izdavanja, a nesporni dio računa dužan je platiti u roku dospijeća.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se opskrbljivaču toplinskom energijom koji je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

(3) Ako opskrbljivač toplinskom energijom prigovor iz stavka 2. ovoga članka smatra opravdanim, izdat će kupcu toplinske energije ili krajnjem kupcu novi račun.

(4) Ako kupac toplinske energije ili krajnji kupac ne zaprimi račun u propisanom roku dužan je o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom koji mu je dužan bez odlaganja i bez naknade izdati presliku računa.

Članak 15.

(1) Krajnji kupac koji se toplinskom energijom opskrbljuje iz centralnog toplinskog sustava može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a nesporni dio računa dužan je platiti u roku dospijeća.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se kupcu toplinske energije koji je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

(3) Ako kupac toplinske energije prigovor iz stavka 2. ovoga članka smatra opravdanim, izdat će krajnjem kupcu novi račun.

(4) Ako krajnji kupac ne zaprimi račun u propisanom roku dužan je o tome obavijestiti kupca toplinske energije koji mu je dužan bez odlaganja i bez naknade izdati presliku računa.

Članak 16.

(1) Krajnji kupac koji se toplinskom energijom opskrbljuje u zatvorenom toplinskom sustavu i samostalnom toplinskom sustavu može osporiti račun sukladno odredbama sklopljenog ugovora o potrošnji toplinske energije.

(2) Ugovorom o potrošnji toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka uređuju se i svi ostali međusobni odnosi ugovornih strana, kao i način rješavanja sporova.

VIII. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE ISPORUKE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 17.

(1) Kupca toplinske energije koji ne plaća dospjele novčane obveze za isporučenu toplinsku energiju opskrbljivač toplinskom energijom dužan je pisanim putem i bez naknade upozoriti da, u roku ne kraćem od 15 dana od dana dostavljanja upozorenja, podmiri svoje dospjele novčane obveze odnosno postigne sporazum o ispunjenju obveza, pod prijetnjom obustave toplinske energije.

(2) Ako kupac toplinske energije ne podmiri svoje dospjele novčane obveze u roku iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u roku i na način određen sporazumom o ispunjenju obveza, opskrbljivač toplinskom energijom ima pravo u pisanom obliku zahtijevati od distributera toplinske energije obustavu opskrbe toplinskom energijom.

(3) Kad kupac toplinske energije kojemu je obustavljena opskrba toplinskom energijom podmiri svoje dospjele novčane obveze, opskrbljivač toplinskom energijom dužan je unutar 24 sata poduzeti mjere za nastavak opskrbe toplinskom energijom kupca toplinske energije te bez odgađanja podnijeti zahtjev distributeru toplinske energije za nastavak opskrbe toplinskom energijom.

(4) Distributer toplinske energije dužan je bez odgađanja postupiti po zahtjevu opskrbljivača toplinskom energijom iz stavka 3. ovoga članka i nastaviti opskrbu toplinskom energijom.

(5) Za vrijeme obustave opskrbe toplinskom energijom kupac toplinske energije dužan je plaćati sve troškove, osim troškova energije.

Članak 18.

(1) Krajnjeg kupca koji ne plati račun u roku dospijeća, kupac toplinske energije može pisanim putem opomenuti.

(2) Ako krajnji kupac ne plati dospjele novčane obveze ni nakon isteka roka iz opomene, kupac toplinske energije ima pravo obustaviti isporuku toplinske energije tom krajnjem kupcu, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.

(3) Za vrijeme obustave isporuke toplinske energije iz stavka 2. ovoga članka, krajnji kupac dužan je plaćati sve troškove, osim troškova energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu.

Članak 19.

(1) Kupac toplinske energije može privremeno, na pisani zahtjev ovlaštenog predstavnika suvlasnika, obustaviti isporuku toplinske energije krajnjim kupcima u ogrjevnoj sezoni u trajanju do četiri sata radi pregleda, ispitivanja i kontrolnog mjerenja te radi izdvajanja pojedinog krajnjeg kupca iz toplinskog sustava.

(2) Sve radove koji traju duže od četiri sata, a ne radi se o hitnim intervencijama, kupac toplinske energije dužan je planirati izvan ogrjevne sezone.

IX. INVESTICIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE PROIZVODNIH POSTROJENJA I UNUTARNJIH INSTALACIJA

Članak 20.

(1) Investicije i rekonstrukcije proizvodnih postrojenja i unutarnjih instalacija ne mogu biti u sadržajnom obuhvatu ugovora o potrošnji toplinske energije, nego su predmet zasebnih ugovora.

(2) Održavanje proizvodnih postrojenja i unutarnjih instalacija koje se obavljaju u okviru djelatnosti kupca toplinske energije uređuje se ugovorom o potrošnji toplinske energije.

X. PRISTUP MJERILIMA TOPLINSKE ENERGIJE I INSTALACIJAMA PRIKLJUČKA

Članak 21.

Kupac toplinske energije i ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je distributeru toplinske energije odnosno opskrbljivaču toplinskom energijom omogućiti nesmetan pristup obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici i instalacijama priključka koje prolaze kroz zgradu/građevinu do toplinske podstanice.

XI. POSTUPAK KOD NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 22.

(1) Kupac toplinske energije i ovlašteni predstavnik suvlasnika kontroliraju i utvrđuju neovlašteno korištenje toplinske energije.

(2) Pod neovlaštenim korištenjem toplinske energije razumijevaju se sljedeći slučajevi:

– krajnji kupac troši toplinsku energiju mimo zasebnog mjerila toplinske energije ili uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije,

– zasebno mjerilo toplinske energije ili uređaj za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije onesposobljeno je za ispravan rad ili je sa zasebnog mjerila toplinske energije skinuta ili oštećena plomba,

– samovoljno priključenje na unutarnje instalacije.

(3) Postupak procjene neovlaštene potrošnje toplinske energije te obračun i naplata uređuju se ugovorom o potrošnji toplinske energije.

XII. POSTUPAK U SLUČAJU TEHNIČKIH I DRUGIH SMETNJI U OPSKRBI TOPLINSKOM ENERGIJOM I POSTUPAK KOD PRERASPODJELE TOPLINSKE ENERGIJE ZA KRAJNJEG KUPCA

Članak 23.

(1) U centralnom toplinskom sustavu, u slučaju prekida opskrbe toplinskom energijom zbog neispravnosti i kvarova na distribucijskoj mreži ili više sile, kada je procijenjeno trajanje prekida duže od četiri sata, distributer toplinske energije dužan je na prikladan način o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije, a u slučaju da bez opskrbe toplinskom energijom ostane veći broj krajnjih kupaca, dužan je o procijenjenom trajanju prekida opskrbe toplinskom energijom obavijestiti krajnje kupce putem sredstava javnog priopćavanja.

(2) U zatvorenom toplinskom sustavu, u slučaju prekida opskrbe toplinskom energijom zbog neispravnosti i kvarova na vanjskim instalacijama ili više sile, kada je procijenjeno trajanje prekida duže od četiri sata, opskrbljivač toplinskom energijom dužan je o tome obavijestiti kupca toplinske energije, a u slučaju da bez opskrbe toplinskom energijom ostane veći broj krajnjih kupaca, dužan je o procijenjenom trajanju prekida opskrbe toplinskom energijom na prikladan način obavijestiti krajnje kupce.

Članak 24.

(1) Ovlašteni predstavnik suvlasnika na zajedničkom mjerilu toplinske energije može na temelju odluke suvlasnika zgrade/građevine od kupca toplinske energije pisanim putem zatražiti preraspodjelu količine isporučene toplinske energije za pojedinog krajnjeg kupca.

(2) Tehnički i svi drugi uvjeti za preraspodjelu količine isporučene toplinske energije uređuju se ugovorom o potrošnji toplinske energije.

XIII. POSTUPAK KOD ISKLJUČENJA CIJELE ZGRADE/GRAĐEVINE IZ TOPLINSKOG SUSTAVA

Članak 25.

(1) Isključenje cijele zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje pisanog zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika kupcu toplinske energije, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine, te uz prethodnu suglasnost distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom.

(2) Kupac toplinske energije na temelju pisanog zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika provodi sve aktivnosti za isključenje iz toplinskog sustava, pribavlja prethodnu suglasnost distributera toplinske energije i prethodnu suglasnost opskrbljivača toplinskom energijom te pokreće postupak raskida ugovora o opskrbi toplinskom energijom i raskida ugovora o potrošnji toplinske energije.

Članak 26.

Krajnji kupac na zajedničkom mjerilu toplinske energije može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava na način i po postupku propisanom Zakonom o tržištu toplinske energije.

XIV. MJERE ZAŠTITE KRAJNJIH KUPACA

Članak 27.

(1) Krajnji kupac ima pravo na pouzdanu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom odnosno isporuku toplinske energije sve dok ispunjava obveze sukladno ugovoru o potrošnji toplinske energije.

(2) U slučaju tehničkih i drugih smetnji u opskrbi toplinskom energijom odnosno isporuci toplinske energije čiji uzrok nije u opsegu nadležnosti krajnjeg kupca, krajnji kupac ima pravo na otklanjanje tih smetnji.

(3) Smetnje iz stavka 2. ovoga članka dužan je otkloniti energetski subjekt odnosno kupac toplinske energije u najkraćem roku, a najduže u roku od 24 sata od zaprimljene obavijesti, osim u slučaju kada to objektivno, zbog prirode smetnji, nije moguće očekivati.

XV. POSTUPAK PROMJENE KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 28.

(1) Krajnji kupci imaju pravo na promjenu kupca toplinske energije na način i po postupku određenom odredbama Zakona o tržištu toplinske energije za odabir kupca toplinske energije.

(2) Sukladno ovlaštenju, ovlašteni predstavnik suvlasnika raskida ugovor o potrošnji toplinske energije s postojećim kupcem toplinske energije i sklapa ugovor o potrošnji toplinske energije s novim kupcem toplinske energije.

(3) Postupak promjene kupca toplinske energije provodi se na način da primjena novog ugovora o potrošnji toplinske energije započinje s prvim danom u mjesecu.

(4) Opskrbljivač toplinskom energijom i novi kupac toplinske energije sklapaju ugovor o opskrbi kupca toplinske energije, uvažavajući odredbu stavka 3. ovoga članka.

(5) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je najkasnije pet dana prije početka primjene ugovora o opskrbi kupca toplinske energije dostaviti podatke o nastalim promjenama distributeru toplinske energije radi ažuriranja centralnog popisa obračunskih mjernih mjesta.

(6) Postupak promjene kupca toplinske energije provodi se na način da se krajnjim kupcima ne smije prekinuti isporuka toplinske energije.

XVI. NAČIN INFORMIRANJA KRAJNJIH KUPACA O POTROŠNJI I TROŠKOVIMA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 29.

(1) Kupac toplinske energije dužan je u računu, odnosno prilogu računa ili u promocijskim materijalima koji se dostavljaju krajnjem kupcu, navesti barem jednom godišnje podatke o potrošnji toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije radi poticanja i usmjeravanja krajnjeg kupca na učinkovito korištenje toplinske energije.

(2) Kupac toplinske energije dužan je na zahtjev ovlaštenog predstavnika suvlasnika dostaviti podatke o potrošnji toplinske energije za svakog krajnjeg kupca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, u svrhu praćenja potrošnje toplinske energije ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplinske energije.

XVII. OBVEZA KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE DA OBAVIJESTI KRAJNJE KUPCE O SVAKOJ PROMIJENI KONAČNE CIJENE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 30.

(1) Kupac toplinske energije dužan je prije primjene nove cijene toplinske energije obavijestiti krajnje kupce o svakoj promjeni cijena/naknada/tarifa koje utvrđuju nadležna tijela i/ili energetski subjekti, a koje ulaze u konačnu cijenu toplinske energije.

(2) Kupac toplinske energije dužan je na računu ili uz račun za krajnjeg kupca razvidno prikazati cijene i navesti podatke na temelju kojih krajnji kupac može izvršiti provjeru računa.

XVIII. PRAVO NA RASPOLAGANJE PODACIMA O POTROŠNJI, UKLJUČUJUĆI PRAVO I UVJETE PROSLJEĐIVANJA PODATAKA DRUGOM KUPCU TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 31.

(1) Kupac toplinske energije dužan je dostavljati Agenciji podatke za potrebe vođenja registra kupaca toplinske energije, objavljenog na internetskoj stranici Agencije.

(2) Kupac toplinske energije dužan je obavijestiti Agenciju o svakoj promjeni podataka iz registra kupaca toplinske energije u roku od osam dana od dana nastale promjene.

(3) Kupac toplinske energije dužan je jednom godišnje do 30. listopada dostaviti Agenciji podatke za potrebe vođenja evidencije kupaca toplinske energije.

(4) U slučaju promjene kupca toplinske energije, kupac toplinske energije dužan je novom kupcu toplinske energije predati svu raspoloživu tehničku i drugu dokumentaciju.

XIX. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 32.

(1) Strana nezadovoljna postupanjem proizvođača toplinske energije ili distributera toplinske energije može podnijeti prigovor Agenciji u vezi s primjenom metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije ili metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije.

(2) Agencija je dužna poduzeti mjere iz svoje nadležnosti te bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, obavijestiti nezadovoljnu stranu u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzela.

(3) Ako nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor protiv proizvođača toplinske energije ili distributera toplinske energije.

XX. NADZOR

Članak 33.

(1) Nadzor nad primjenom ovih Općih uvjeta za isporuku obavlja Agencija.

(2) Upravni nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta za isporuku obavlja Ministarstvo.

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovih Općih uvjeta za isporuku nastavit će se i dovršiti prema odredbama Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 129/06).

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta za isporuku prestaju važiti Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 129/06).

Članak 36.

Ovi Opći uvjeti za isporuku objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. rujna 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/05

Urbroj: 371-01/14-02

Zagreb, 12. ožujka 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer