Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

628

Na temelju članka 32. stavka 1. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. ožujka 2014. donijela

OPĆE UVJETE

ZA OPSKRBU TOPLINSKOM ENERGIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti za opskrbu) uređuju se odnosi između proizvođača toplinske energije, distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom, obveze i odgovornosti proizvođača toplinske energije, distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom, uvjeti kvalitete i sigurnosti opskrbe toplinskom energijom, uvjeti ograničenja i obustave opskrbe toplinskom energijom, uvjeti obračuna i naplate toplinske energije, postupak promjene opskrbljivača toplinskom energijom, mjere zaštite krajnjih kupaca i pravna zaštita.

II. DEFINICIJE IZRAZA

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj: 120/12 i 14/14), Zakonom o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj: 80/13 i 14/14), Mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije i Općim uvjetima za isporuku toplinske energije.

(2) U ovim Općim uvjetima za opskrbu koriste se i izrazi koji u smislu ovih Općih uvjeta za opskrbu imaju sljedeće značenje:

1. kvaliteta opskrbe toplinskom energijom – kvaliteta toplinske energije, pouzdanost opskrbe toplinskom energijom i kvaliteta usluge, propisana ovim Općim uvjetima za opskrbu,

2. kvaliteta usluge – način obavljanja usluge očitanja mjerila toplinske energije, obračuna i naplate toplinske energije, propisana ovim Općim uvjetima za opskrbu,

3. obračunsko razdoblje – razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno predane/preuzete toplinske energije između dva očitanja,

4. povratni utjecaj na distribucijsku mrežu – pogonsko stanje/događaj pri kojem pogonski događaji u termoenergetskim objektima i instalacijama korisnika distribucijske mreže uzrokuju smetnje u distribucijskoj mreži,

5. prekid opskrbe – stanje pri kojem na obračunskom mjernom mjestu nema zabilježene opskrbe toplinskom energijom u trajanju dužem od četiri sata,

6. smetnja – događaj ili pojava koja može uzrokovati odstupanje kvalitete toplinske energije,

7. viša sila – svi događaji i okolnosti koji su Zakonom o energiji određeni višom silom.

III. ODNOSI IZMEĐU PROIZVOĐAČA TOPLINSKE ENERGIJE, DISTRIBUTERA TOPLINSKE ENERGIJE I OPSKRBLJIVAČA TOPLINSKOM ENERGIJOM

Članak 3.

Proizvođač toplinske energije, distributer toplinske energije, opskrbljivač toplinskom energijom, kupac toplinske energije, odnosno krajnji kupac, uređuju međusobne odnose sljedećim ugovorima:

– ugovor o korištenju distribucijske mreže,

– ugovor o distribuciji toplinske energije,

– ugovor o prodaji toplinske energije,

– ugovor o opskrbi kupca toplinske energije,

– ugovor o opskrbi toplinskom energijom.

Članak 4.

(1) Distributer toplinske energije dužan je voditi i ažurirati centralni popis obračunskih mjernih mjesta korisnika distribucijske mreže.

(2) Centralni popis obračunskih mjernih mjesta iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,

– broj termoenergetske suglasnosti,

– priključnu snagu obračunskog mjernog mjesta,

– priključnu snagu po tarifnim modelima,

– identifikacijsku oznaku kupca toplinske energije,

– identifikacijsku oznaku opskrbljivača toplinskom energijom,

– identifikacijsku oznaku proizvođača toplinske energije,

– namjenu potrošnje toplinske energije,

– druge potrebne podatke.

(3) Distributer toplinske energije dužan je usklađivati centralni popis obračunskih mjernih mjesta iz stavka 1. i 2. ovoga članka s podacima na mjestu preuzimanja toplinske energije između pojedinog proizvođača toplinske energije i distributera toplinske energije.

(4) Distributer toplinske energije dužan je usklađivati centralni popis obračunskih mjernih mjesta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka s podacima na mjestu predaje toplinske energije između distributera toplinske energije i pojedinog opskrbljivača toplinskom energijom.

Članak 5.

(1) Ugovor o korištenju distribucijske mreže sklapaju proizvođač toplinske energije i distributer toplinske energije.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o ugovornim stranama i datumu sklapanja ugovora,

– predmet ugovora,

– razinu kvalitete toplinske energije,

– uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i očitanja,

– način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih i obračunskih podataka,

– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina,

– odredbe o izvještavanju i razmjeni podataka,

– odredbe o cijeni proizvodnje toplinske energije,

– način obračuna i rok plaćanja,

– adresu dostave računa,

– opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti,

– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,

– ostale međusobne odnose i druge potrebne podatke,

– odredbe o trajanju i uvjetima raskida ugovora,

– način rješavanja sporova.

(3) Prilog ugovoru iz stavka 1. ovoga članka je pripadajući popis obračunskih mjernih mjesta koji je distributer toplinske energije dužan usklađivati na način opisan u članku 4. stavku 3. ovih Općih uvjeta za opskrbu.

Članak 6.

(1) Ugovor o distribuciji toplinske energije sklapaju distributer toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o ugovornim stranama i datumu sklapanja ugovora,

– predmet ugovora,

– uvjete distribucije toplinske energije,

– odredbe o kvaliteti opskrbe toplinskom energijom,

– uvjete ograničenja opskrbe toplinskom energijom,

– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina,

– uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i očitanja,

– način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih i obračunskih podataka,

– odredbe o izvještavanju i razmjeni podataka,

– odredbe o cijeni distribucije toplinske energije,

– način obračuna i rok plaćanja,

– adresu dostave računa,

– opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti,

– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,

– ostale međusobne odnose i druge potrebne podatke,

– odredbe o trajanju i uvjetima raskida ugovora,

– način rješavanja sporova.

(3) Prilog ugovoru iz stavka 1. ovoga članka je pripadajući popis obračunskih mjernih mjesta koji je distributer toplinske energije dužan usklađivati na način opisan u članku 4. stavku 4. ovih Općih uvjeta za opskrbu.

(4) Kod sklapanja ili prestanka ugovora o opskrbi kupca toplinske energije i ugovora o opskrbi toplinskom energijom, te kod promjene podataka iz popisa obračunskih mjernih mjesta iz stavka 3. ovoga članka, opskrbljivač toplinskom energijom dužan je sve podatke o nastalim promjenama redovito i pravodobno dostavljati distributeru toplinske energije.

(5) Distributer toplinske energije dužan je ažurirati centralni popis obračunskih mjernih mjesta i o tome dostavljati podatke proizvođaču toplinske energije, opskrbljivaču toplinskom energijom i kupcu toplinske energije na koje se promjena odnosi.

Članak 7.

(1) Ugovor o prodaji toplinske energije sklapaju proizvođač toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o ugovornim stranama i datumu sklapanja ugovora,

– predmet ugovora,

– uvjete prodaje toplinske energije,

– odredbe o kvaliteti opskrbe toplinskom energijom,

– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina,

– uvjete ograničenja opskrbe toplinskom energijom,

– odredbe o izvještavanju i razmjeni podataka,

– odredbe o cijeni proizvodnje toplinske energije,

– način obračuna i rok plaćanja,

– adresu dostave računa,

– opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti,

– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,

– ostale međusobne odnose i druge potrebne podatke,

– odredbe o trajanju i uvjetima raskida ugovora,

– način rješavanja sporova.

(3) Prilog ugovoru iz stavka 1. ovoga članka je pripadajući popis obračunskih mjernih mjesta koji je distributer toplinske energije dužan usklađivati na način opisan u članku 4. stavku 4. ovih Općih uvjeta za opskrbu.

Članak 8.

(1) Ugovor o korištenju distribucijske mreže, ugovor o distribuciji toplinske energije i ugovor o prodaji toplinske energije, kao i sve izmjene i dopune tih ugovora, sklapaju se u pisanoj formi.

(2) Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe ovih Općih uvjeta za opskrbu, Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije, Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage, Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije i Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije.

Članak 9.

(1) Ugovor o opskrbi kupca toplinske energije sklapaju opskrbljivač toplinskom energijom i kupac toplinske energije.

(2) Ako je na obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici priključen samo jedan krajnji kupac, koji samostalno upravlja svojim unutarnjim instalacijama (primjerice: poslovni prostor, privatna kuća, industrijski objekt i sl.), krajnji kupac sklapa ugovor o opskrbi toplinskom energijom s opskrbljivačem toplinskom energijom.

(3) Sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi kupca toplinske energije i ugovora o opskrbi toplinskom energijom uređuju se Općim uvjetima za isporuku toplinske energije.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PROIZVOĐAČA TOPLINSKE ENERGIJE, DISTRIBUTERA TOPLINSKE ENERGIJE I OPSKRBLJIVAČA TOPLINSKOM ENERGIJOM

Članak 10.

Obveza je korisnika distribucijske mreže da energetske objekte za proizvodnju toplinske energije, energetske objekte za distribuciju toplinske energije, priključke na distribucijsku mrežu te toplinske stanice i toplinske podstanice grade i koriste pod uvjetima propisanim Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu toplinske energije, Mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije i ovim Općim uvjetima za opskrbu.

Članak 11.

(1) Termoenergetski objekti i instalacije proizvođača toplinske energije trebaju biti izvedeni, održavani i vođeni u pogonu tako da njihov povratni utjecaj na distribucijsku mrežu odnosno smetnje budu u granicama koje ne narušavaju propisanu razinu kvalitete toplinske energije.

(2) Proizvođač toplinske energije dužan je održavati zaštitne uređaje svojih termoenergetskih objekata i instalacija.

(3) Proizvođač toplinske energije odgovara za štetu distributeru toplinske energije nastalu zbog smetnji tijekom pogona njegovih termoenergetskih objekata i instalacija.

Članak 12.

(1) Sukladnost karakteristika termoenergetskih objekata i instalacija proizvođača toplinske energije u svezi povratnih utjecaja na distribucijsku mrežu i načina vođenja pogona, distributer toplinske energije može utvrditi ispitivanjima i mjerenjima prije priključenja proizvođača toplinske energije na distribucijsku mrežu i tijekom korištenja distribucijske mreže.

(2) Ako se utvrdi da su utjecaji na kvalitetu i vođenje pogona distribucijske mreže, koje stvaraju termoenergetski objekti i instalacije proizvođača toplinske energije, veće od propisanih, distributer toplinske energije ima pravo zatražiti od proizvođača toplinske energije provođenje potrebnih mjera za dovođenje utjecaja u propisane granice.

Članak 13.

(1) Termoenergetski objekti i instalacije korisnika distribucijske mreže trebaju biti izvedeni u skladu s važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, prethodnom termoenergetskom suglasnošću i glavnim projektom.

(2) Korisnik distribucijske mreže dužan je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da su njegovi termoenergetski objekti i instalacije zaštićeni od posljedica prekida opskrbe toplinskom energijom i smetnji u distribucijskoj mreži.

Članak 14.

Distributer toplinske energije i korisnik distribucijske mreže imaju pravo međusobno zahtijevati utvrđivanje razine smetnji na mjestu predaje/preuzimanja toplinske energije.

Članak 15.

(1) Distributer toplinske energije dužan je osigurati standardnu razinu kvalitete opskrbe toplinskom energijom na obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta za opskrbu.

(2) Standardna razina kvalitete opskrbe toplinskom energijom iskazuje se pokazateljima kvalitete toplinske energije, pokazateljima pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom i pokazateljima kvalitete usluge.

(3) Korisnik distribucijske mreže i distributer toplinske energije mogu ugovoriti i drukčiju razinu kvalitete opskrbe toplinskom energijom u odnosu na standardnu, ako za to postoje tehnički uvjeti.

Članak 16.

(1) Pokazatelj pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom je ukupan broj prekida i ukupno vrijeme trajanja prekida opskrbe toplinskom energijom na jednom obračunskom mjernom mjestu u kalendarskoj godini.

(2) Ukupan broj prekida i ukupno vrijeme trajanja prekida iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na prekide koji su posljedica djelovanja više sile, neispravnosti i kvarova uzrokovanih od strane korisnika distribucijske mreže i trećih osoba, radova održavanja, rekonstrukcije ili drugih radova nužnih za dogradnju postojeće distribucijske mreže ili priključenje novih korisnika distribucijske mreže.

(3) Vrijeme trajanja prekida opskrbe toplinskom energijom iz stavka 1. ovoga članka računa se od trenutka prijave prekida.

(4) Radovi na održavanju, rekonstrukciji, dogradnji distribucijske mreže i priključenju novih korisnika distribucijske mreže trebaju biti planirani i izvedeni sukladno odredbama Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije.

Članak 17.

(1) Distributer toplinske energije dužan je po prijavi korisnika distribucijske mreže o prekidu opskrbe toplinskom energijom utvrditi uzroke prekida najkasnije u roku od 24 sata od primitka prijave, odnosno od trenutka od kojega je moguće utvrđivanje kvara.

(2) Nakon što utvrdi uzrok prekida iz stavka 1. ovoga članka, distributer toplinske energije dužan je u najkraćem mogućem roku nastaviti s opskrbom toplinskom energijom, te o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom.

Članak 18.

(1) Odredbe o obvezama i odgovornostima distributera toplinske energije u vezi s predanom ili preuzetom toplinskom energijom ne primjenjuju se za vrijeme više sile, pogona distribucijske mreže dok traju smetnje, izvanrednog pogona distribucijske mreže i izvanrednih okolnosti.

(2) Pod izvanrednim pogonom u smislu ovih Općih uvjeta za opskrbu razumijeva se takvo pogonsko stanje distribucijske mreže u kojem je zbog ispada iz pogona dijelova distribucijske mreže došlo do odstupanja od zadanih pogonskih veličina.

(3) Pod izvanrednim okolnostima u smislu ovih Općih uvjeta za opskrbu razumijevaju se slučajevi neispravnosti i kvarova na uređajima i postrojenjima za koje distributer toplinske energije nije mogao znati niti ih je mogao predvidjeti, a prouzročeni su postupanjem treće osobe.

Članak 19.

(1) Ako kupac toplinske energije ili opskrbljivač toplinskom energijom podnese pisani prigovor na kvalitetu toplinske energije, distributer toplinske energije dužan je provesti mjerenja u roku od tri dana od dana primitka prigovora, a pisano izvješće o rezultatima mjerenja kvalitete toplinske energije dostaviti podnositelju prigovora u daljnjem roku od osam dana.

(2) Ukoliko rezultati mjerenja pokažu da je prigovor na kvalitetu toplinske energije osnovan, distributer toplinske energije dužan je poduzeti odgovarajuće mjere za poboljšanje kvalitete toplinske energije.

(3) Ako je prigovor na kvalitetu toplinske energije neosnovan, troškove mjerenja snosi podnositelj prigovora iz stavka 1. ovoga članka, a ako je prigovor osnovan, troškove mjerenja snosi distributer toplinske energije.

(4) Kupac toplinske energije ili opskrbljivač toplinskom energijom ima pravo zatražiti mjerenje kvalitete toplinske energije i izradu izvješća o rezultatima mjerenja kvalitete toplinske energije od ovlaštenog inženjera, te isto dostaviti distributeru toplinske energije.

Članak 20.

(1) Distributer toplinske energije dužan je voditi sustav za prikupljanje, obradu i pohranu podataka o smetnjama i prekidima opskrbe toplinskom energijom te pratiti kvalitetu toplinske energije i kvalitetu usluge.

(2) Distributer toplinske energije dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti godišnje izvješće o stanju distribucijske mreže, statističko izvješće o pogonskim događajima, pokazatelje kvalitete toplinske energije te analizu kvalitete usluge.

Članak 21.

(1) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je pratiti kvalitetu usluge kupcima toplinske energije te analizu kvalitete usluge jednom godišnje objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(2) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je u računu, prilogu računa ili u promocijskim materijalima barem jednom godišnje dostaviti kupcu toplinske energije podatke o načinima racionalnog korištenja toplinske energije radi poticanja i usmjeravanja na učinkovito korištenje toplinske energije.

V. UVJETI KVALITETE I SIGURNOSTI OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM

Članak 22.

(1) Distributer toplinske energije dužan je osigurati distribuciju toplinske energije određene kvalitete za potrebe kupca toplinske energije za zagrijavanje stanova i drugih posebnih dijelova zgrade/građevine u tijeku ogrjevne sezone, a i tijekom cijele godine ukoliko kupac toplinske energije pruža i uslugu zagrijavanja potrošne tople vode, u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta za opskrbu.

(2) Distributer toplinske energije dužan je za posebne tehnološke procese osigurati kvalitetu opskrbe toplinskom energijom prema ugovorenim uvjetima.

Članak 23.

(1) Ogrjevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje, tj. najranije od 15. rujna, a traje najkasnije do 15. svibnja naredne godine.

(2) Opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti.

(3) Opskrba toplinskom energijom krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije može započeti u ogrjevnoj sezoni, unutar razdoblja spremnosti za grijanje, i prije nego što distributer toplinske energije donese odluku iz stavka 2. ovoga članka, kada to pisanim putem zatraži kupac toplinske energije.

Članak 24.

(1) Distributer toplinske energije obavlja distribuciju toplinske energije u dnevnom i u noćnom režimu rada.

(2) Distributer toplinske energije dužan je osigurati količinu toplinske energije kojom kupac toplinske energije u prostorijama krajnjeg kupca u dnevnom režimu rada u razdoblju ogrjevne sezone može postići projektirane temperature zraka prema tehničkim propisima.

(3) Dnevni režim rada iz stavka 2. ovoga članka traje od 6.00 do 22.00 sata.

(4) Noćni režim rada traje od 22.00 do 6.00 sati i u tom režimu rada distributer toplinske energije dužan je osigurati onu količinu toplinske energije kojom kupac toplinske energije u prostorijama krajnjeg kupca može postići prosječnu temperaturu višu od 15°C ± 1°C.

VI. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM

Članak 25.

(1) Distributer toplinske energije može privremeno obustaviti opskrbu toplinskom energijom u ogrjevnoj sezoni u trajanju do četiri sata radi sljedećih planiranih radova:

– pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje, na zahtjev korisnika distribucijske mreže,

– utvrđivanje ispravnosti dijela distribucijske mreže,

– priključenje novih korisnika distribucijske mreže.

(2) Distributer toplinske energije može privremeno obustaviti opskrbu toplinskom energijom izvan ogrjevne sezone radi sljedećih planiranih radova:

– pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje,

– redovno ili izvanredno održavanje,

– remont,

– priključenje novih korisnika distribucijske mreže,

– dogradnja ili rekonstrukcija distribucijske mreže.

(3) Distributer toplinske energije dužan je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka o prekidima koji su duži od četiri sata obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije najkasnije 24 sata prije obustave opskrbe toplinskom energijom.

(4) Ako distributer toplinske energije ne obavijesti korisnika distribucijske mreže o planiranom prekidu opskrbe toplinskom energijom u roku iz stavka 3. ovoga članka, takav prekid smatra se nenajavljenim prekidom i uračunava se u prekide opskrbe toplinskom energijom.

(5) U slučaju prekida opskrbe toplinskom energijom zbog neispravnosti i kvarova na distribucijskoj mreži ili više sile, kada se procjenjuje trajanje prekida duže od četiri sata, distributer toplinske energije dužan je na prikladan način o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije, a u slučaju da bez opskrbe toplinskom energijom ostane veći broj krajnjih kupaca, dužan je o procijenjenom trajanju prekida opskrbe toplinskom energijom obavijestiti krajnje kupce putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 26.

(1) Distributer toplinske energije ima pravo obustaviti predaju odnosno preuzimanje toplinske energije nakon prethodnoga pisanog upozorenja u sljedećim slučajevima:

– nije zaključen ugovor o opskrbi kupca toplinske energije,

– nije zaključen ugovor o distribuciji toplinske energije,

– nije zaključen ugovor o korištenju distribucijske mreže,

– korisnik distribucijske mreže u ostavljenom roku nije doveo svoje termoenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje,

– proizvođač toplinske energije nije sveo smetnje u propisane granice,

– korisnik distribucijske mreže omogućuje korištenje toplinske energije drugim osobama,

– korisnik distribucijske mreže nije omogućio pristup obračunskom mjernom mjestu i priključku,

– opskrbljivač toplinskom energijom nije platio dospjelu novčanu obvezu distributeru toplinske energije.

(2) O obustavama opskrbe toplinskom energijom iz stavka 1. ovoga članka, koje se ne odnose na opskrbljivača toplinskom energijom, distributer toplinske energije dužan je obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom najkasnije osam sati od obustave opskrbe toplinskom energijom.

Članak 27.

(1) Distributer toplinske energije ima pravo obustaviti opskrbu toplinskom energijom bez prethodnog upozorenja u sljedećim slučajevima:

– ako su izravno ugroženi životi ili zdravlje ljudi, u području distribucijske mreže koji zahtijevaju isključenje tog dijela distribucijske mreže,

– u slučaju pojave požara, poplave, potresa i drugih događaja, u području distribucijske mreže koji zahtijevaju isključenje tog dijela distribucijske mreže.

(2) O obustavi opskrbe toplinskom energijom iz stavka 1. ovoga članka distributer toplinske energije dužan je bez odlaganja obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije.

Članak 28.

(1) Distributer toplinske energije ne odgovara za štetu korisniku distribucijske mreže nastalu zbog obustave opskrbe toplinskom energijom iz razloga propisanih člancima 26. i 27. ovih Općih uvjeta za opskrbu.

(2) Obustava opskrbe toplinskom energijom iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se u prekide opskrbe toplinskom energijom.

VII. UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 29.

(1) Mjerila toplinske energije korisnika distribucijske mreže očitava ovlaštena osoba distributera toplinske energije, uz predočenje službene iskaznice.

(2) Mjerila toplinske energije u toplinskim podstanicama očitavaju se u razdoblju od 8.00 do 20.00 sati.

(3) Mjerila toplinske energije iz stavka 2. ovoga članka očitavaju se mjesečno, i to unutar tri dana prije ili poslije isteka obračunskog razdoblja, što se smatra standardnom uslugom očitanja.

(4) Distributer toplinske energije dužan je očitati mjerila toplinske energije i na poseban zahtjev korisnika distribucijske mreže, o trošku korisnika distribucijske mreže.

(5) Distributer toplinske energije dužan je voditi sustav prikupljanja, obrade i pohrane mjernih podataka te voditi i ažurirati centralni popis obračunskih mjernih mjesta.

Članak 30.

(1) Distributer toplinske energije dužan je dostaviti očitanja mjerila toplinske energije kupcu toplinske energije, opskrbljivaču toplinskom energijom i proizvođaču toplinske energije ili im omogućiti pristup mjernim podacima elektroničkim putem, za podatke koji se na njih odnose.

(2) Za obračunsko mjerno mjesto preko kojeg se toplinskom energijom opskrbljuju krajnji kupci razvrstani u dva tarifna modela, kupac toplinske energije dužan je raspodijeliti utrošenu toplinsku energiju po tarifnim modelima i te podatke dostaviti opskrbljivaču toplinskom energijom.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivač toplinskom energijom dužan je proslijediti proizvođaču toplinske energije i distributeru toplinske energije.

Članak 31.

(1) Proizvođač toplinske energije ispostavlja račun pojedinom opskrbljivaču toplinskom energijom na temelju mjesečno preuzete toplinske energije iz distribucijske mreže očitane na mjerilu toplinske energije na mjestu razgraničenja između distributera toplinske energije i pojedinog opskrbljivača toplinskom energijom te pripadajuće priključne snage pomnoženih s iznosom tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije, u skladu s ugovorom o prodaji toplinske energije.

(2) Distributer toplinske energije ispostavlja račun pojedinom opskrbljivaču toplinskom energijom na temelju mjesečno preuzete toplinske energije iz distribucijske mreže očitane na mjerilu toplinske energije na mjestu razgraničenja između distributera toplinske energije i pojedinog opskrbljivača toplinskom energijom te pripadajuće priključne snage pomnoženih s iznosom tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije, u skladu s ugovorom o distribuciji toplinske energije.

(3) Proizvođač toplinske energije ispostavlja račun distributeru toplinske energije na temelju razlike mjesečno predane toplinske energije u distribucijsku mrežu i mjesečno preuzete toplinske energije iz distribucijske mreže očitane na mjerilima toplinske energije svih opskrbljivača toplinskom energijom s kojima proizvođač toplinske energije ima sklopljene ugovore o prodaji toplinske energije, pomnožene s iznosom tarifne stavke za proizvodnju toplinske energije, sve u skladu s ugovorom o korištenju distribucijske mreže.

(4) Kada se ostvare uvjeti za otvaranje tržišta toplinske energije propisani odredbama Zakona o tržištu toplinske energije, proizvođač toplinske energije može slobodno ugovarati cijenu proizvodnje toplinske energije.

Članak 32.

(1) Ukoliko distributeru toplinske energije nije omogućeno očitanje mjerila toplinske energije u toplinskoj podstanici za jedno obračunsko razdoblje, distributer toplinske energije može prihvatiti stanje mjerila toplinske energije koje mu na njegov pisani zahtjev dostavi kupac toplinske energije, u protivnom distributer toplinske energije određuje stanje mjerila toplinske energije na temelju utrošene toplinske energije ostvarene u prethodnom obračunskom razdoblju ili u istom obračunskom razdoblju prethodne godine.

(2) Stanje mjerila toplinske energije određeno na način opisan u stavku 1. ovoga članka ne može se koristiti za obračun toplinske energije više od dva puta uzastopno.

Članak 33.

(1) Kada distributer toplinske energije sam ili po prijavi opskrbljivača toplinskom energijom, odnosno kupca toplinske energije, utvrdi da mjerilo toplinske energije nepravilno radi ili da neko vrijeme nije obavljalo svoju funkciju, potrošnja toplinske energije određuje se na temelju utrošene toplinske energije ostvarene u prethodnom razdoblju ili u istom razdoblju prethodne godine.

(2) Nakon određivanja potrošnje toplinske energije za mjerilo toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka, distributer toplinske energije dužan je dostaviti podatke za obračun toplinske energije na način propisan člankom 30. ovih Općih uvjeta za opskrbu.

Članak 34.

(1) Kupca toplinske energije koji ne plati dospjelu novčanu obvezu u roku dospijeća, opskrbljivač toplinskom energijom može pisanim putem opomenuti.

(2) Ako kupac toplinske energije ni nakon isteka roka iz opomene nije platio dospjelu novčanu obvezu, distributer toplinske energije ima pravo po pisanom nalogu opskrbljivača toplinskom energijom obustaviti opskrbu toplinskom energijom kupcu toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu za koje nije plaćena dospjela novčana obveza.

(3) Za vrijeme obustave opskrbe toplinskom energijom iz stavka 2. ovoga članka, kupac toplinske energije dužan je plaćati sve troškove osim troškova energije.

(4) Nakon otklanjanja uzroka prekida iz stavka 2. ovoga članka, a nakon što kupac toplinske energije podmiri sve troškove prouzročene obustavom opskrbe toplinskom energijom, opskrbljivač toplinskom energijom dužan je bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata, podnijeti distributeru toplinske energije pisani zahtjev za nastavak opskrbe toplinskom energijom, kojemu je distributer toplinske energije dužan udovoljiti bez odlaganja.

Članak 35.

(1) Preuzeta ili predana toplinska energija mjeri se mjerilom toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu koje se nalazi na mjestu preuzimanja ili mjestu predaje toplinske energije.

(2) Distributer toplinske energije određuje tehničke uvjete za svako obračunsko mjerno mjesto, tehničke značajke te mjesto i način ugradnje mjerila toplinske energije i ostale mjerne opreme.

Članak 36.

(1) Mjerilo toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici između distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom i/ili kupca toplinske energije vlasništvo je distributera toplinske energije i isti ga je dužan održavati i ovjeravati.

(2) Mjerilo toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu između proizvođača toplinske energije i distributera toplinske energije vlasništvo je distributera toplinske energije i isti ga je dužan održavati i ovjeravati.

Članak 37.

(1) Uvjeti za smještaj mjerila toplinske energije i ostale mjerne opreme za svako obračunsko mjerno mjesto utvrđuju se u prethodnoj termoenergetskoj suglasnosti.

(2) Mjerila toplinske energije kod priključenja korisnika distribucijske mreže na distribucijsku mrežu moraju udovoljavati pozitivnim propisima kojima se uređuje područje mjeriteljstva.

(3) Distributer toplinske energije dužan je plombirati mjerila toplinske energije.

(4) Korisnik distribucijske mreže može u dogovoru s distributerom toplinske energije dodatno plombirati mjerilo toplinske energije i svojom plombom.

(5) Kod prvog priključenja, distributer toplinske energije i korisnik distribucijske mreže svojim potpisom na odgovarajućem obrascu potvrđuju osnovne podatke i stanje mjerila toplinske energije i ostale mjerne opreme.

Članak 38.

(1) Korisnik distribucijske mreže dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi distributera toplinske energije pristup priključku i obračunskom mjernom mjestu.

(2) Na zahtjev korisnika distribucijske mreže ovlaštena osoba distributera toplinske energije dužna je korisniku distribucijske mreže predočiti službenu iskaznicu.

Članak 39.

(1) Mjerila toplinske energije, ukoliko to dozvoljavaju tehnički uvjeti, trebaju biti smještena na vidljivo mjesto s izravnim pristupom za ovlaštene osobe distributera toplinske energije, tako da je omogućeno očitavanje svih brojčanih, mjernih i podešenih vrijednosti.

(2) Korisnik distribucijske mreže dužan je omogućiti ovlaštenim osobama distributera toplinske energije nesmetan pristup obračunskom mjernom mjestu radi očitanja mjerila toplinske energije.

(3) Ako distributer toplinske energije nije mogao očitati stanje mjerila toplinske energije zbog nemogućnosti pristupa obračunskom mjernom mjestu, korisnik distribucijske mreže dužan je na pisani zahtjev distributera toplinske energije u ostavljenom roku dostaviti očitano stanje mjerila toplinske energije.

(4) Ako korisnik distribucijske mreže učestalo ne omogućava pristup obračunskom mjernom mjestu ni nakon pisanih upozorenja, distributer toplinske energije ima pravo od korisnika distribucijske mreže zahtijevati izmještanje obračunskog mjernog mjesta na dostupno mjesto, a kao krajnju mjeru izmjestiti obračunsko mjerno mjesto, o trošku korisnika distribucijske mreže.

Članak 40.

(1) Korisnik distribucijske mreže dužan je o neispravnosti mjerila toplinske energije bez odlaganja obavijestiti distributera toplinske energije.

(2) Distributer toplinske energije dužan je u roku od 24 sata od zaprimljene obavijesti provjeriti ispravnost mjerila toplinske energije.

(3) Ako distributer toplinske energije utvrdi neispravnost mjerila toplinske energije dužan je istu otkloniti u najkraćem mogućem roku.

(4) Distributer toplinske energije dužan je u roku od 24 sata pisanim putem obavijestiti korisnika distribucijske mreže o svim događajima na mjerilu toplinske energije koji utječu na obračun toplinske energije.

Članak 41.

(1) Korisnik distribucijske mreže dužan je bez odlaganja obavijestiti distributera toplinske energije o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju mjerila toplinske energije ili uklanjanju plombe.

(2) Za oštećenje ili otuđenje mjerila toplinske energije ili uklanjanje plombe odgovara korisnik distribucijske mreže, koji snosi i sve troškove popravka ili nabave mjerila toplinske energije, osim ako se nedvojbeno može utvrditi da oštećenje ili otuđenje mjerila toplinske energije nije nastalo njegovom krivnjom.

(3) Distributer toplinske energije dužan je pisanim putem u roku od 24 sata obavijestiti korisnika distribucijske mreže o uspostavi ispravnog stanja mjerila toplinske energije.

Članak 42.

(1) Korisnik distribucijske mreže može pisanim putem iz opravdanih razloga zatražiti kontrolno ispitivanje ispravnosti mjerila toplinske energije.

(2) Distributer toplinske energije dužan je u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka organizirati kontrolno ispitivanje ispravnosti mjerila toplinske energije u ovlaštenom servisu.

(3) Ako se kontrolnim ispitivanjem iz stavka 2. ovoga članka utvrdi neispravnost mjerila toplinske energije, odnosno da mjerilo toplinske energije ima veća odstupanja nego što je to prema važećim propisima dozvoljeno, troškove kontrolnog ispitivanja i zamjene mjerila toplinske energije snosi distributer toplinske energije.

(4) Ako se kontrolnim ispitivanjem iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je mjerilo toplinske energije ispravno, troškove kontrolnog ispitivanja snosi podnositelj zahtjeva.

VIII. POSTUPAK PROMJENE OPSKRBLJIVAČA TOPLINSKOM ENERGIJOM

Članak 43.

(1) Kupac toplinske energije, u skladu sa svojim ovlaštenjima, ima pravo promijeniti opskrbljivača toplinskom energijom, bez naknade.

(2) Kupac toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka podnosi zahtjev za raskid ugovora opskrbljivaču toplinskom energijom s kojim ima sklopljen ugovor o opskrbi kupca toplinske energije.

(3) Kupac toplinske energije dužan je s novim opskrbljivačem toplinskom energijom sklopiti ugovor o opskrbi kupca toplinske energije, u skladu s Općim uvjetima za isporuku toplinske energije.

(4) Postupak promjene opskrbljivača toplinskom energijom provodi se na način da se krajnjim kupcima ne smije prekinuti opskrba toplinskom energijom.

Članak 44.

(1) Postupak promjene opskrbljivača toplinskom energijom provodi se na način da primjena novog ugovora o opskrbi toplinskom energijom započinje s prvim danom u mjesecu.

(2) Novi opskrbljivač toplinskom energijom dužan je na temelju sklopljenog ugovora o opskrbi kupca toplinske energije dostaviti distributeru toplinske energije podatak o promjeni opskrbljivača za pripadajuće obračunsko mjerno mjesto, i to najkasnije pet dana prije početka primjene ugovora o opskrbi kupca toplinske energije.

(3) Distributer toplinske energije dužan je ažurirati centralni popis obračunskih mjernih mjesta i postupiti sukladno odredbama članka 6. stavka 5. ovih Općih uvjeta za opskrbu.

(4) Distributer toplinske energije dužan je redovno očitati mjerilo toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu iz stavka 2. ovoga članka i dostaviti podatke prethodnom i novom opskrbljivaču toplinskom energijom.

(5) Nakon početka primjene novoga ugovora o opskrbi kupca toplinske energije prethodni opskrbljivač toplinskom energijom više nema pravo uvida u mjerne podatke kupca toplinske energije.

Članak 45.

(1) U slučaju da ugovor o opskrbi kupca toplinske energije prestaje važiti zbog prestanka rada opskrbljivača toplinskom energijom, kupac toplinske energije dužan je sklopiti ugovor o opskrbi kupca toplinskom energijom s novim opskrbljivačem toplinskom energijom.

(2) Ako kupac toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka ne sklopi novi ugovor o opskrbi kupca toplinske energije s opskrbljivačem toplinskom energijom, distributer toplinske energije ima pravo isključiti ga iz distribucijske mreže.

IX. MJERE ZAŠTITE KRAJNJIH KUPACA

Članak 46.

(1) Krajnji kupac ima pravo na pouzdanu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom.

(2) U slučaju tehničkih i drugih smetnji u opskrbi toplinskom energijom čiji uzrok nije u opsegu nadležnosti krajnjeg kupca, krajnji kupac ima pravo na otklanjanje tih smetnji.

(3) Smetnje iz stavka 2. ovoga članka dužan je otkloniti energetski subjekt odnosno kupac toplinske energije u najkraćem roku, a najduže u roku od 24 sata od zaprimljene obavijesti, osim u slučaju kada to objektivno, zbog prirode smetnji, nije moguće očekivati.

X. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 47.

(1) Strana nezadovoljna postupanjem proizvođača toplinske energije ili distributera toplinske energije može podnijeti prigovor Agenciji u vezi s primjenom metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije ili metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije.

(2) Agencija je dužna poduzeti mjere iz svoje nadležnosti te bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, obavijestiti nezadovoljnu stranu u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzela.

(3) Ako nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor protiv proizvođača toplinske energije ili distributera toplinske energije.

XI. NADZOR

Članak 48.

(1) Nadzor nad primjenom ovih Općih uvjeta za opskrbu obavlja Agencija.

(2) Upravni nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta za opskrbu obavlja Ministarstvo.

XII. POSEBNE ODREDBE

Članak 49.

Odredbe ovih Općih uvjeta za opskrbu kojima se uređuje postupanje distributera toplinske energije na odgovarajući način primjenjuje i opskrbljivač toplinskom energijom u zatvorenom toplinskom sustavu.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovih Općih uvjeta za opskrbu nastavit će se i dovršiti prema odredbama Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 129/06).

Članak 51.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta za opskrbu prestaju važiti odredbe Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 129/06) u dijelu koji se odnosi na međusobne ugovorne odnose između distributera toplinske energije i korisnika mreže, obveze i odgovornosti distributera toplinske energije i korisnika mreže, uvjete mjerenja, obračuna i naplate isporučene toplinske energije i uvjete za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke toplinske energije.

Članak 52.

Ovi Opći uvjeti za opskrbu objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. rujna 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/04

Urbroj: 371-01/14-02

Zagreb, 12. ožujka 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer