Povećanje pričuve - zakonita odluka?

UPOZORENJE ONIMA KOJI PRIPREMAJU ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA PO NOVIM PROPISIMA!

Prenosimo pitanje u kojem treba  vidjeti dali se radi o protuzakonitoj ili nemoralnoj odluci?

Da li je moguće nametnuti povećanje pričuve sa 190 kn na 800 kn zbog fasade na zgradi starosti 10 god,s time da se uzima kredit na period od 12 god. Koliki je postotak stanara potreban za takvu odluku, naglašavam ,ne da ne želim plaćati ,nego zaista nisam u mogućnosti. Hvala..

Možda će biti jasnije kad se pogleda

čl.90. st. 2. ZOV (Zajednička pričuva)

(1) Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.

(2) Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekoga suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove iuzimajući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika.

(3) Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove.

(4) Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine ili otplatu zajma uzetoga za pokriće tih troškova; ovrhu je dopušteno provoditi na zajedničkoj pričuvi samo radi podmirenja tih tražbina.

(5) Upravitelj kojem je završila uprava dužan je bez odgađanja položiti račun o pričuvi i ostatak predati novom upravitelju; razriješi li sud upravitelja, naložit će mu da u roku od četrnaest dana pod prijetnjom ovrhe preda utvrđeni ostatak novom upravitelju.

(6) Suvlasnik koji je otuđio svoj suvlasnički dio nekretnine nema pravo zahtijevati povrat svoga doprinosa u zajedničku pričuvu, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos toga suvlasničkoga dijela.

Ozbiljno se postavlja pitanje donošenja odluke od strane natpolovične vćine suvlasnika po udjelu u vlasništvu. To treba gledati i kroz činjenicu da značajan broj suvlasnika potpisuje suglasnost a da zapravo i  nije upoznat sa  stvarnim činjenicama.
Nakon potpisivanja, ostaje im samo traženje prava u  sudskom postupku.
Ovakva pitanja se javljaju sve češće jer živimo uvremenu kad u zgradama  žive mnogi nezaposkleni, sa malim mirovinama i sl.

U SVAKOM SLUČAJU, INVESTIRANJE U  ENERGETSKU OBNOVE ZGRADA, DONOSI I POBOLJŠANJE KVALITETA GRAĐEVINE  ŠTO BI DUGOROČNO TREBALO SMANJITI TROŠKOVE ŽIVOTA. TO IPAK SVI NE MOGU POSTIĆI.

HOĆE LI NETKO ZBOG NEPRIMJERENIH ZAKONITIH ODLUKA SUTRA ZAVRŠITI NA SUDU I MORATI DOKAZIVATI DAJE NA TAJ NAČIN OZBILJNO UGROŽEN NJEGOV SOCIJALNI STATUS?

udruga-stanara.hr

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?