Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Opći i tehnički uvjeti za isporuku vodne usluge

 

Na temelju članka 215. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11 i 130/11), članka 925. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05 i 41/08), članka 24. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12), članka 27. Odluke o priključenju (Glasnik Grada Karlovca br. 06/12) i članka 24. Izjave o osnivanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Karlovac, direktor društva Ivan Mrzljak, dipl. oec., dana 16. listopada 2012. godine donosi

 

OPĆE  I  TEHNIČKE UVJETE

i s p o r u k e  v o d n i h  u s l u g a

 

 

I.          OPĆE ODREDBE

 

1. Predmet uređivanja

Članak 1.

(1) Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga ( u daljnjem tekstu: Opći uvjeti ) utvrđuju se međusobni odnosi javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac, Gažanski trg br. 8 ( u daljnjem tekstu: Isporučitelj ) i korisnika vodnih usluga na područjima na kojima Isporučitelj obavlja djelatnost javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja.

(2) Ovi Opći uvjeti sadržavaju odredbe o:

-        postupku izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine,

-        tehničko – tehnološkim uvjetima priključenja ( posebni uvjeti priključenja ),

-        kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,

-        pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga,

-        uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga,

-        uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga,

-        postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga i

-        tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera

 

2. Definicije osnovnih pojmova

Članak 2.

(1) Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ( u daljnjem tekstu: vodne usluge ).

(2) Korisnik vodnih usluga ( u daljnjem tekstu: Korisnik ) je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s Isporučiteljem sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga ili se prema ovim Općim uvjetima smatra da je sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

 Do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta smatra se da su svi dosadašnji Korisnici iz evidencije Isporučitelja sklopili s Isporučiteljem ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

(3) Sustav javne vodoopskrbe sastoji se od objekata, uređaja, opreme i cijevnih vodova koji služe za javnu opskrbu vodom (u daljnjem tekstu: javni vodoopskrbni sustav).

(4) Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sastoji se od kanalizacijske mreže, objekata kanalizacijske mreže i opreme te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ( u daljnjem tekstu: sustav javne odvodnje ).

(5) Pročišćavanje otpadnih voda je proces uklanjanja otpadnih tvari koji obuhvaća prvi stupanj pročišćavanja (I), drugi stupanj pročišćavanja (II), treći stupanj pročišćavanja (III) i/ili odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda.

(6) Priključkom na sustav javne vodoopskrbe smatra se dio vodoopskrbnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera smještenog u građevini ili izvan nje, uključivo i zaporni uređaj neposredno iza glavnog vodomjera (u daljenjem tekstu: vodoopskrbni priključak).

(7) Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od kontrolnog okna pripadajućeg objekta do revizionog okna priključka ( u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak ).

(8) Reviziono okno priključka je dio sustava javne odvodnje koji spaja priključke na sustav javne odvodnje sa kanalom sustava javne odvodnje.

(9) Ukoliko ne postoji reviziono okno priključka na postojećem već izgrađenom sustavu javne odvodnje, priključkom se smatra dio cjevovoda od kontrolnog okna do kanala sustava javne odvodnje.

(10) Kontrolno okno je dio internih kanalizacijskih vodova u kojem se skupljaju sve otpadne vode iz posebnih dijelova građevine (stan, poslovni prostor, garaže i sl.).

(11) Postojeća zgrada je svaka zgrada za koju je lokacijska dozvola izdana prije 01.01.2000. godine ili je izgrađena prije tog datuma, bez obzira na to ima li ili ne ugrađene vodomjere za zasebne cjeline.

(12) Nova zgrada je svaka zgrada za koju je lokacijska dozvola izdana nakon 01.01.2000. godine i koja mora imati ugrađene vodomjere za zasebne cjeline.

(13) Interna vodovodna instalacija - vodovi, naprave i uređaji potrošača iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su spojene na sustav javne vodoopskrbe, osim sekundarnog vodomjera koji je u vlasništvu Isporučitelja.

(14) Interna kanalizacijska mreža - objekti i uređaji Korisnika usluge odvodnje na nekretninama koji su spojeni na sustav javne odvodnje.

(15) Izljevno mjesto je mjesto na kojem je moguće uzimanje vode (slavina, javni zdenac i sl.)

(16) Glavni vodomjer je svaki vodomjer koji se nalazi u prostoriji vodomjera neposredno na završetku spojnog voda priključka. Može biti za jednu zasebnu cjelinu, cijelu zgradu ili nekretninu. Glavni vodomjer je vlasništvo Isporučitelja.

(17) Sekundarni vodomjer je vodomjer za zasebnu cjelinu ugrađen u internu vodovodnu instalaciju zgrade, smješten u zajedničkoj prostoriji zgrade i dostupan Isporučitelju za očitanje. Sekundarni vodomjer je vlasništvo Isporučitelja.

(18) Interni vodomjer je vodomjer za zasebnu cjelinu ili dio cjeline, ugrađen unutar ili izvan zasebne cjeline. Interni vodomjer je vlasništvo vlasnika zasebne cjeline.

(19) Zaštitnik od povrata toka - ZOPT je sigurnosni uređaj ili armatura sa svrhom zaštite vodoopskrbnog sustava od onečišćenja povratnom vodom iz interne vodovodne instalacije korisnika.

(20) Neovlaštena/ilegalna potrošnja je korištenje sustava javne vodoopskrbe ili sustava javne odvodnje na način koji nije u skladu sa zahtjevima iz ovih uvjeta.

(21) Sistem GV – sistem glavnih vodomjera.

(22) Sistem GSV – sistem glavni-sekundarni vodomjer.

(23) UZP – udio zajedničke potrošnje.

 

II .        POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJE UVJETA ZA       PRIKLJUČENJE       NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

 

1. Izdavanje suglasnosti i osiguranje uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine

 

Članak 3.

            Vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: Odluka o priključenju ).

Članak 4.

Vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine na način propisan ovim Općim uvjetima.

Članak 5.

            Postupak priključenja vlasnik nekretnine započinje podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje neposredno Isporučitelju, sukladno članku 6. ovih Općih uvjeta. U skladu sa čl.212. st.2. Zakona o vodama, Isporučitelj će u ime vlasnika nekretnine zatražiti potvrdu o dozvoli priključenja.

III.        PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA

 

1. Ugovorni odnosi

 

Članak 6.

(1) Odnosi između Isporučitelja i Korisnika uređuju se sljedećim ugovorima:

a)    ugovor o priključenju na sustav javne vodoopskrbe i isporuci vodnih usluga,

b)    ugovor o priključenju na sustav javne odvodnje i isporuci vodnih usluga,

c)    ugovor o isporuci vodnih usluga,

d)    ugovor o ugradbi sekundarnog vodomjera,

e)    ugovor o korištenju sekundarnog vodomjera,

f)     ugovor o korištenju usluga od strane velikih potrošača sa specifičnim uvjetima,

g)    ugovor o najmu hidrantskog nastavka.

(2) Ugovor o priključenju na sustav javne vodoopskrbe i isporuci vodnih usluga i ugovor o

priključenju na sustav javne odvodnje i isporuci vodnih usluga sklapaju Isporučitelj i vlasnik nekretnine, a samo iznimno svakodobni korisnik nekretnine uz pisanu i ovjerenu suglasnost vlasnika nekretnine, u postupku priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine.

            (3) Zahtjev za priključenje na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje vlasnik nekretnine podnosi Isporučitelju uz koji se prilaže: kopija katastarskog plana za nekretninu koja se priključuje, izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugi valjani dokaz vlasništva nekretnine podnositelja zahtjeva, građevinska dozvola ili drugi akt na temelju kojeg se može graditi, i skice priključka.

(4) Potpisivanjem ugovora iz stavka 1. ovog članka, Korisnik se obvezuje da u cijelosti prihvaća odredbe Općih uvjeta.

(5) Smatra se da je Korisnik prihvatio sve uvjete iz Općih uvjeta ako je nakon stupanja na snagu istih nastavio koristiti vodne usluge.

(6) Nakon izvedbe priključka na sustav javne vodoopskrbe, priključak zajedno sa mjernim uređajem prelazi u vlasništvo Isporučitelja bez naknade, dok priključak na sustav javne odvodnje ostaje u vlasništvu Korisnika.

(7) Korisnik je dužan održavati u stanju funkcionalne ispravnosti vodovodnu instalaciju od zapornog uređaja iza glavnog vodomjera uključivo i spoj, te vodomjerno okno kao i priključak na sustav javne odvodnje (u daljnjem tekstu: interna instalacija).

 

2. Uvjeti korištenja vodnih usluga      

Članak 7.

 (1) Za slučaj promjene Korisnika, dosadašnji Korisnik ostaje u statusu potrošača i obveznika plaćanja vodne usluge sve do kraja tekućeg mjeseca odnosno obračunskog razdoblja u kojem je kopijom ugovora, odnosno drugim vjerodostojnim dokumentom obavijestio Isporučitelja vodnih usluga o promjeni Korisnika.

 (2) Korisnik i novi Korisnik dužni su o nastaloj promjeni obavijestiti Isporučitelja u roku od 8 dana, te solidarno odgovaraju za plaćanje vodne usluge. Ukoliko Korisnik, kojeg Isporučitelj vodi u evidenciji Korisnika, pravovremeno ne dostavi Isporučitelju vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni iz stavka 2. ovog članka ostaje u obvezi namiriti pružene usluge za sve vrijeme dok ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu promjene.

 

Članak 8.

            (1) Korisnik može koristiti vodne usluge isključivo za potrebe svog domaćinstva odnosno poslovnog prostora.

            (2) Korisnik nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na svoje vodoopskrbne objekte ili objekte javne odvodnje i instalacije i korištenje i obračunavanje vodne usluge preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.

(3) Korisnik koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više pravno samostalne cjeline dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti Isporučitelja radi uređenja novonastalih odnosa, u protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj osobi priključenje i/ili neovlašteno korištenje vodnih usluga preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.

            (4) Korisnik je obvezan pravovremeno pisanim putem obavijestiti Isporučitelja o promjeni namjene prostora ili djelatnosti odnosno o drugim okolnostima koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje potreba korištenja vodne usluge uz prilaganje preslike važeće isprave kojom se dokazuje promjena.         

Članak 9.

(1) Korisnik je dužan održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo sa vodomjernim oknom kao i priključak na mrežu odvodnje, na način da spriječi  mogućnost njezina onečišćenja i preko nje onečišćenje i zagađivanje javne vodoopskrbne mreže odnosno javne kanalizacijske mreže.

(2) Korisnik je dužan, prema tehničkim uvjetima iz ovih Općih uvjeta i zahtjevu Isporučitelja, o svom trošku na internoj instalaciji ugraditi uređaj za zaštitu od povratnog toka vode iz interne instalacije u javnu vodoopskrbnu mrežu, osigurati redovni pregled, servisiranje i godišnje ishođenje potvrde o sukladnosti uređaja, te dopustiti isporučitelju njegov pregled i kontrolu.

(3) Korisnik je dužan u svako doba dopustiti stručnim službama Isporučitelja pregled i nadzor nad internim instalacijama Korisnika, a osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja vodoopskrbnog sustava, odnosno u slučaju ispuštanja agresivnih otpadnih voda u javnu kanalizaciju.

(4) Korisnik tehnološke vode iz tehnoloških bunara dužan je u svako doba dopustiti stručnim službama Isporučitelja provjeru ispravnosti mjernog uređaja i provjeru izmjerenih količina tehnološke vode.

(5) Korisnik je dužan dopustiti Isporučitelju uzimanje uzoraka vode iz internih vodovodnih instalacija i otpadnih voda iz instalacija interne odvodnje u svrhu kontrole kvalitete i provjere pridržavanja uvjeta iz ovih Općih uvjeta.

 

IV.       UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA I NAPLATE VODNIH USLUGA

 

Članak 10.

            (1) Korisnik je dužan omogućiti Isporučitelju redovnu izmjenu vodomjera, a u skladu s odredbama Naredbe o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjerenim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila i Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu.

            (2) Isporučitelj je dužan samo iznimno određene Korisnike (veliki potrošači), obavijestiti o redovnoj izmjeni vodomjera osam dana prije namjeravane izmjene. O učinjenoj izmjeni otvara se radni nalog za ugradnju i izvrštenje vodomjera.

            (3) Korisnik može prisustvovati izmjeni vodomjera i tada je dužan potpisati, odnosno ovjeriti radni nalog za ugradnju i izvrštenje vodomjera. Ukoliko Korisnik ne prisustvuje izmjeni vodomjera, a obaviješten je o istoj, smatra se da je suglasan sa stanjem utvrđenim u radnom nalogu za ugradnju i izvrštenje vodomjera.

            (4) Korisnik može tražiti ispitivanje ispravnosti vodomjera pisanim putem i prije isteka ovjerenog razdoblja. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer udovoljava zahtjevima utvrđenim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu, troškove ispitivanja snosi Korisnik.

            (5) Štetu koja na vodovodnom priključku nastane krivnjom Korisnika, otklanja Isporučitelj na teret Korisnika.

 

Članak 11.

            Korisnike u smislu ovih Općih i tehničkih uvjeta dijelimo na Korisnike:

v  za domaćinstvo

v  za gospodarstvo

Članak 12.

            (1) Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se vodomjerom. Cijena usluge obračunava se prema očitanoj potrošnji m3 u pravilu jednom mjesečno, a za određena područja svaka tri mjeseca. Korisnik mora čitaču omogućiti očitanje vodomjera.

            (2) Korisnik u gospodarstvu čija godišnja potrošnja vodne usluge premašuje 100.000 m3 obvezan je s Isporučiteljem zaključiti ugovor o godišnjoj isporuci vodne usluge do 15. siječnja svake godine za tekuću godinu na temelju stvarne prošlogodišnje potrošnje, uz predaju ugovorenih instrumenata plaćanja radi osiguranja naplate potraživanja Isporučitelja.

(3) U slučaju da Korisnik iz stavka 2. ovog članka ne zaključi ugovor s Isporučiteljem u zadanom roku, Isporučitelj ima pravo bez daljnje opomene obustaviti isporuku vode Korisniku.

(4) Količina pružene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda utvrđuje se prema količini isporučene pitke vode odnosno prema količini očitanih kubika vode crpljene iz industrijskih zdenaca, ili na temelju količine ispuštenih otpadnih voda očitanih na mjeračima protoka. Ako se usluga odvodnje plaća prema količini isporučene vode, ona se utvrđuje putem vodomjera na priključku na javni vodoopskrbni sustav. Ako se usluga odvodnje plaća prema količini očitanih kubika vode crpljene iz industrijskih zdenaca, ona se utvrđuje putem vodomjera na izlazu iz zdenca koje je Korisnik dužan ugraditi.

            (5) Korisnici cijenu vodnih usluga plaćaju prema važećoj cijeni određenoj Odlukom o cijenama, Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Karlovca, a sukladno odredbama Zakona o vodama i drugim važećim propisima.

           

Način obračuna količine pružene usluge

Članak 13.

           (1) Isporučena voda za svaki stan u zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 01. siječnja 2000. godine, obračunava se na način da se očitana potrošnja glavnog vodomjera raspoređuje na Korisnike prema broju prijavljenih osoba kod svakog Korisika.

            (2) Isporučena voda za svaki stan i poslovni prostor u stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane nakon 01. siječnja 2000. godine, a montaža vodomjera izvedena prema sustavu GV opisanom u članku 45. obračunava se prema očitanim količinama na glavnim vodomjerima za svaku zasebnu cjelinu. Isti način obračuna vrši se i u zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 01. siječnja 2000. godine, a gdje je izvršena rekonstrukcija prema uvjetima iz članka 43. stavak 1.

            (3) Isporučena voda za svaki stan i poslovni prostor u stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane nakon 01. siječnja 2000. godine, a montaža vodomjera izvedena prema

sustavu GSV opisanom u članku 46. obračunava se na način opisan u članku 14. Isti način  obračuna vrši se i u zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 01. siječnja 2000. godine, a gdje je izvršena rekonstrukcija prema uvjetima iz članka 43. stavak 2.

            (4) Isporučena voda za svaki stan u zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 01. siječnja 2000. godine, a izvršena je ugradnja internih vodomjera prema uvjetima iz članka 16. i 17. obračunava se na način opisan u članku 18.

            (5) U stambenim zgradama gdje se nalazi prostor za obavljanje poslovne djelatnosti, a nisu ugrađeni zasebni vodomjeri za te cjeline, Korisnici su ovlašteni sporazumjeti se o udjelima u plaćanju usluge.

            (6) Sporazum iz stavka 5. ovog članka mora sadržavati osim udjela u potrošnji, i ime i prezime, odnosno nazive Korisnika, adresu i sjedište, te broj računa. Isti se dostavlja Isporučitelju u pisanom obliku, mora biti ovjeren potpisima i štambiljem (za pravne osobe odnosno obrtnike) svih stranaka u sporazumu.

 

Sekundarni vodomjeri

Članak 14.

(1) Isporučena voda za svaki stan i poslovni prostor u stambenim zgradama čije su instalacije izvedene prema sustavu GSV, vrši se na način da se obračunava količina očitana na sekundarnom vodomjeru za svaku cjelinu.

(2) Ukoliko postoji sekundarni vodomjer za utvrđivanje količine potrošene vode na posebnom izljevnom mjestu zajedničke potrošnje, Korisnici su dužni sporazumom odrediti Korisnika kojem će Isporučitelj dostaviti račun za potrošenu vodu i koji će biti u obvezi plaćanja vode, u protivnom Isporučitelj je ovlašten raspodijeliti vodu na sve Korisnike razmjerno veličini vlasničkih udjela u zgradi.

(3) Ukoliko je količina vode očitana na glavnom vodomjeru veća od zbroja očitanja svih sekundarnih vodomjera, razliku očitanja plaćaju svi Korisnici prema veličini vlasničkog udjela u stambenoj zgradi.

 

Članak 15.

            (1) Isporučitelj usluge dužan je voditi evidenciju o broju osoba kod pojedinog Korisnika.

            (2) Broj osoba kod pojedinog Korisnika utvrđuje se temeljem pisane izjave pojedinog Korisnika, upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika. Isporučitelj je ovlašten broj osoba kod pojedinog Korisnika utvrditi i na drugi način.

            (3) Za slučaj prijave različitog broja osoba od strane predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade i pojedinog Korisnika u istom obračunskom razdoblju, Isporučitelj može tražiti da pojedini Korisnik dostavi pisanu izjavu o broju osoba - članova domaćinstva potpisanu od većine suvlasnika te stambene zgrade ili obiteljske kuće ovjerenu kod javnog bilježnika, te će se ista smatrati kao jedina pravovaljana.

            (4) Ovlaštena osoba iz stavka 2. ovog članka dužna je promjenu broja osoba kod pojedinog Korisnika prijaviti Isporučitelju najkasnije do 20. dana u tekućem mjesecu, a da bi ista imala učinka u tom mjesecu.

 

Interni vodomjeri

Članak 16.

(1) U stambenim zgradama izgrađenim prije 01. siječnja 2000. godine u kojima Korisnici žele ugraditi interne vodomjere, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

- ovjerena suglasnost suvlasnika s više od 50% vlasničkih udjela kojom suvlasnik preuzima sva prava i obveze koje proizlaze iz ugradnje internih vodomjera,

- dokaz o ispravnosti izvedenih internih vodovodnih instalacija u skladu sa ovim Općim uvjetima,

- dokaz o suvlasničkim udjelima,

- potpisan ugovor predstavnika suvlasnika s Isporučiteljem.

(2) Očitanje glavnih i internih vodomjera u pravilu se vrši istovremeno.

(3) Raspodijeljenu potrošnju za sve Korisnike dostavlja predstavnik suvlasnika u roku od tri dana od dana kada mu Isporučitelj dostavi očitanje glavnog vodomjera. 

            (4) Ukoliko predstavnik suvlasnika ne dostavi raspodijelenju potrošnju iz članka 17. ovih Općih uvjeta u predviđenom roku, Isporučitelj će raspodjelu potrošnje sa glavnog vodomjera izvršiti prema prijavljenim članovima domaćinstva.  

 

Članak 17.

            (1) Svaka zasebna jedinica u višestambenom objektu u kojem se vrši ugradnja internih vodomjera mora imati mjerena sva izljevna mjesta.

            (2) Svako izljevno mjesto koje služi svim Korisnicima višestambenog objekta mora imati ugrađen svoj interni vodomjer.

            (3) Potrošena voda u tom zajedničkom prostoru obračunava se svim suvlasnicima prema vlasničkom udjelu.

            (4) Predstavnik suvlasnika je odgovoran za raspodjelu potrošnje na način određen ovim Općim uvjetima, za održavanje i umjeravanje internih vodomjera u ispravnom stanju, i pravodobno dostavljanje promjena vezanih za suvlasničke udjele i članove domaćinstva.

            (5) Ukoliko Isporučitelj utvrdi da se obračun po internim vodomjerima ne provodi sukladno ovim Općim uvjetima ima pravo vršiti obračun prema prijavljenim članovima domaćinstva.

 

Članak 18.

(1) U stambenim zgradama izgrađenim prije 01. siječnja 2000. godine u kojima samo neki Korisnici imaju ugrađene interne vodomjere, potrošnja se obračunava na temelju očitanja tih vodomjera za te Korisnike.

(2) Razlika isporučene vode koja nastane između očitanog stanja na glavnom vodomjeru i zbroja stanja na internim vodomjerima predstavnik suvlasnika raspodjeljuje na preostale Korisnike u zgradi koji nemaju ugrađene interne vodomjere prema prijavljenim članovima domaćinstva.

(3) U stambenim zgradama izgrađenim prije 01. siječnja 2000. godine u kojima svi Korisnici imaju ugrađene interne vodomjere, potrošnja očitana na glavnom vodomjeru se raspodjeljuje proporcionalno potrošnji na internim vodomjerima.

            (4) U slučaju da se utvrdi prekomjerna potrošnja koja je nastala na zajedničkim internim instalacijama, predstavnik suvlasnika raspodjeljuje taj iznos na sve Korisnike prema vlasničkim udjelima.

            (5) Za utvrđivanje količine vode čije se istjecanje dogodilo na zajedničkoj internoj instalaciji odgovorni su suvlasnici.

 

Utvrđivanje količine pružene usluge.

Članak 19.

            (1) Korisnik je dužan omogućiti Isporučitelju da utvrdi količinu pružene usluge u svakom trenutku kada to Isporučitelj zatraži.

            (2) Ako Korisnik ne omogući ili Isporučitelj iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu pružene usluge, Isporučitelj je ovlašten ispostaviti račun za uslugu na temelju vlastite procjene.

            (3) Isporučitelj je ovlašten postupati na način propisan odredbom stavka 2. ovog članka za sve vrijeme dok mu ne bude omogućeno utvrditi količinu pružene usluge.

            (4) Isporučitelj je osobito ovlašten utvrditi količinu pružene usluge vlastitom procjenom u ovim slučajevima:

v  kada na vodomjeru nema odgovarajućih plombi sa oznakom Isporučitelja odnosno Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo;

v  kada Isporučitelj utvrdi da su plombe na vodomjeru oštećene;

v  kada je vodomjer neispravan (ne mjeri protok vode, poparen, smrznut);

v  kada je vodomjer nedostupan Isporučitelju;

v  kada očitavanje vodomjera nije moguće zbog vremenskih uvjeta;

v  na kraju poslovne godine.

(5) Ako Isporučitelj mijenja cijenu usluge dužan je prije promjene cijene usluge utvrditi količinu prethodno pružene usluge svakom pojedinom Korisniku ili je procijeniti.

 

Članak 20.

            Iznimno od odredaba ove glave, Isporučitelj je ovlašten određenim Korisnicima (veliki potrošači) ugovorom utvrditi način pružanja i plaćanja usluge.

 

Računi

Članak 21.

            (1) Korisnik plaća uslugu na temelju računa koji se ispostavljaju mjesečno, a prema količini pružene usluge, važećoj cijeni i načinu obračuna za pojedinu kategoriju potrošača.

            (2) Korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno, u prigradskim naseljima isporučena količina vode očitava se svaka tri mjeseca, a očitana količina vode obračunava se u naredna tri mjeseca u proporcionalnim veličinama.

            (3) Dospijeće plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja računa.

 

Članak 22.

            (1) Korisnik u domaćinstvu dužan je platiti cijenu usluge na temelju ispostavljenog računa do kraja mjeseca za prethodni mjesec koji se dan smatra danom dospijeća računa.

            (2) Korisnik u gospodarstvu dužan je platiti cijenu usluge na temelju ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana primitka računa koji dan se smatra danom dospijeća računa, osim za Korisnike s kojima je Isporučitelj obvezan zaključiti godišnji ugovor o isporuci pitke vode u skladu s ovim Općim uvjetima.

            (3) Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu komunalnu uslugu, Korisnik je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave računa izvijestiti Isporučitelja.

            (4) Ukoliko Korisnik ne plati račun za pruženu uslugu, dostavit će mu se opomena kojom će Korisnik biti upozoren na mogućnost da mu se zbog neplaćanja računa obustavi pružanje usluge.

            (5) Ukoliko Korisnik ne plati u cijelosti račun za pruženu uslugu nakon što je opomenut i upozoren na način određen stavkom 2. ovog članka, Isporučitelj je ovlašten bez ponovne prethodne opomene obustaviti pružanje usluge.

 

Članak 23.

            (1) Korisnik ima pravo prigovora na ispostavljeni račun koji ne odgađa rok naplate računa.

            (2) Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana primitka računa.

            (3) Isporučitelj je dužan u roku od 10 dana ispitati osnovanost prigovora, proslijediti ga Povjerenstvu za tehničke i financijske reklamacije (prvostupanjsko povjerenstvo) te dati pisani odgovor.

(4) Korisnik nezadovoljan odlukom tijela iz stavka 3. ovog članka, ovlašten je u roku od 15 dana od dana primitka odluke podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača (drugostupanjsko povjerenstvo).

 

V.        UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI OBUSTAVE ISPORUKE                            VODNIH USLUGA

 

Obustava isporuke

Članak 24.

            (1) Isporučitelj je ovlašten obustaviti isporuku usluge, izvrstiti vodomjer i blindirati priključak ako Korisnik ne plati bilo koja dva dospjela računa, a Korisnik je dužan omogućiti pristup vodomjeru, izvrštenju i blindiranom priključku.

            (2) Prije obustave isporuke usluge, Isporučitelj će obavijestiti Korisnika pisanim putem o namjeravanoj obustavi 8 dana prije namjeravane obustave.

Članak 25.

Za slučaj kada je na priključku izvedenom za potrebe Korisnika i/ili internim instalacijama izvedeno priključenje za treće osobe i/ili je utvrđeno da Korisnik obračunava i naplaćuje usluge od trećih osoba bez znanja Isporučitelja, Isporučitelj je ovlašten Korisniku odmah prekinuti isporuku usluge izvrštenjem mjernog uređaja odnosno blindiranjem priključka.

 

Članak 26.

(1) U slučaju kada Isporučitelj utvrdi da bi zbog nepridržavanja uvjeta definiranih u ovim Općim uvjetima moglo nastupiti onečišćenje ili zagađenje vodoopskrbnog sustava odnosno sustava javne odvodnje i podzemnih voda zbog neispravnog i lošeg održavanja i korištenja internih instalacija Korisnika, a osobito u slučaju kada je do onečišćenja ili zagađenja već došlo, ovlašten je odmah obustaviti isporuku usluge i pokrenuti sve radnje za prekid daljnjeg onečišćenja ili zagađenja sustava.

(2) Za sve štetne posljedice koje bi proizašle iz razloga navedenih u prethodnom stavku  ovog članka odgovoran je Korisnik te je dužan nadoknaditi štetu Isporučitelju i svim ostalim Korisnicima koji su pretrpjeli štetu.

 

Članak 27.

(1) Isporučitelj ne odgovara za štetu koju Korisnik usluge trpi zbog obustave isporuke iz članka 24. – 26. ovih Općih uvjeta.

            (2) Ukoliko se Korisnik neovlašteno priključi na sustav vodoopskrbe za vrijeme obustave isporuke usluge dužan je nadoknaditi štetu koju Isporučitelj trpi.

            (3) Sve troškove obustave isporuke usluge kao i ponovnog uključenja u vodoopskrbni sustav snosi Korisnik.

 

Štednjavode

Članak 28.

            Kod većih nestašica vode uslijed duge suše ili drugih razloga, Isporučitelj može poduzeti tehničke mjere za ograničenje i racionalizaciju potrošnje vode sukladno zakonu i važećim propisima. U takvim slučajevima, opskrba vodom se obavlja u skladu s odlukama nadležnih tijela državne područne i lokalne uprave.

 

VI.       KVALITETA ISPORUKE VODNIH USLUGA

 

Članak29.

(1) Isporučitelj je dužan isporučiti vodu za piće prema standardima kvalitete vode utvrđenima Zakonom o hrani te Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

(2) Isporučitelj je dužan preuzeti u sustav javne odvodnje otpadne vode koje se u sustav javne odvodnje ispuštaju preko kontrolnog okna, a sukladno posebnim propisima kojima su određeni kriteriji kvalitete otpadnih voda.

(3) Isporučitelj je dužan održavati sustav opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda u stanju funkcionalne ispravnosti, osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu.

(4) U slučaju zagađenja vode, Isporučitelj je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku obavijestiti Korisnike o nemogućnosti korištenja usluge, putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način.

(5) Isporučitelj je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti Korisnike o prekidu isporuke usluga, osim u slučajevima kada se prekid usluga nije mogao predvidjeti niti otkloniti, putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način.

(6) U slučaju navedenom u stavku 4. ovog članka, Isporučitelj je dužan obavijestiti Korisnike o prestanku okolnosti koje su uzrokovale prekid isporuke usluge, odnosno nemogućnosti korištenja.

Članak 30.

(1) Isporučitelj je dužan nadoknaditi štetu koja je nastala Korisniku zbog nepravovremenog obavješćivanja o prekidu obavljanja usluga ili nepravilnostima u isporuci komunalne usluge, osim kada se radi o opravdanim slučajevima koje Isporučitelj nije mogao pravovremeno predvidjeti niti otkloniti.

(2) Isporučitelj ne odgovara za štetu koju korisnici trpe zbog prekida ili obustave u opskrbi vodnih usluga uzrokovanih lošim hidrološkim prilikama odnosno sušom.

(3) Isporučitelj ne odgovara za štetu koja nastaje na internoj vodovodnoj instalaciji, te cijevima, trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i drugim uređajima priključenim na vodovodne instalacije.

(4) Isporučitelj ne odgovara za štetu koja nastaje na internim kanalizacijskim vodovima.

 

Članak 31.

            Radi zaštite Korisnika i omogućavanja bolje kvalitete usluge, Isporučitelj omogućava Korisnicima davanje informacija ili predaju reklamacija o isporuci usluge u Odjelu za odnose s korisnicima, radnim danom u uredovno radno vrijeme, te dojavu kvarova i puknuća na besplatni telefon broj 0800400047 od 00.00 do 24.00 sata.

 

 

VII.      TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA (POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA) - VODOOPSKRBA

 

Stalniiprivremenivodoopskrbnipriključak

Članak32.

(1) Vodoopskrbni priključak se u pravilu izvodi kao stalni priključak. Iznimno, priključak može biti privremeni.

(2) Na gradilištima novogradnje mora se, ako je to moguće, izvesti stalni priključak. Ukoliko odvodnja budućeg objekta još nije riješena, može se postaviti privremeni vodomjer za potrebe gradilišta. Nakon ispunjenja uvjeta za stalni priključak, može se ugraditi vodomjer prema suglasnosti, te na taj način priključak postaje stalni priključak.

           

Spajanjenavodoopskrbnumrežu

Članak33.

       (1)Vodoopskrbni priključci moraju se izvoditi prema pravilima struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje, očitavanje i naplatu isporučene vode.

       (2) Kod projektiranja, ugovaranja i izvedbe priključka potrebno je naročito voditi računa da:

- je položaj vodoopskrbnog priključka u odnosu na druge instalacije, kao i dužina priključka (koja je u pravilu do 10 m), takvi da održavanje priključka bude što jednostavnije i ekonomičnije.

- je osigurana zaštita od povratnog toka ugradbom odgovarajućeg ZOPT-a.

- je ugrađen sistem vodomjera koji osigurava jednostavnost očitanja vodomjera i naplate vode, u skladu s ovim Tehničkim uvjetima.

- su interne hidrantske i sprinkler instalacije projektirane i izvedene na način da se na minimum svede direktno uzimanje vode iz vodoopskrbne mreže.

       (3) Vodoopskrbni priključak se u pravilu izvodi za svaku nekretninu posebno. Na nekretninu ulazi jedan priključak, a u prostoriju za smještaj glavnih vodomjera se postavlja onoliko glavnih vodomjera koliko je potrebno, ovisno o broju objekata na nekretnini ili njihove podjele (više kuća, ili je kuća podijeljena po stanovima, katovima, vertikalno, i sl.).

(4) Iznimno, Isporučitelj može dopustiti izvedbu zajedničkog priključka vodoopskrbe za dvije ili više nekretnina prema uvjetima koje odredi Isporučitelj. Prostorija za smještaj glavnih vodomjera se tada locira na zajedničkoj međi ili neposredno uz nju. Zahtjev za priključak moraju podnijeti vlasnici svih nekretnina koji će koristiti zajednički priključak, nakon čega Isporučitelj sklapa ugovor o izvedbi priključka s vlasnicima svih nekretnina.

            (5) Svi vodoopskrbni priključci i vodomjeri na tim priključcima ugovorom o priključenju se prenose u osnovna sredstva Isporučitelja bez obzira o čijem su trošku izvedeni, a time Isporučitelj preuzima i dužnost njihova održavanja o svom trošku.

(6) Priključenje nekretnine na vodoopskrbnu mrežu može izvršiti isključivo Isporučitelj. Zabranjeno je samovlasno spajanje s vodoopskrbnom mrežom bez znanja i odobrenja Isporučitelja. Ukoliko se takvi vodoopskrbni priključci izvedu, bit će prekinuti na trošak Korisnika. Isporučitelj može na isti način prekinuti priključak i obustaviti isporuku vode ako Korisnik na nekretnini izvede nove, interne instalacije ili izvede rekonstrukcije i priključi ih bez pristanka Isporučitelja.

(7) Svaka nekretnina mora imati jedan ili više glavnih vodomjera smještenih u zatvorenoj prostoriji za smještaj glavnih vodomjera (vodomjerno okno, prostorija unutar zgrade ili vodomjerni ormarić). Izuzetke dozvoljava Isporučitelj ukoliko smatra da za to postoje opravdani razlozi.

(8) Prostorija za smještaj glavnih vodomjera mora biti izvedena prema Tehničkim uvjetima isporučitelja. Vlasnik je izvodi i održava o svom trošku i brine se da uvijek bude čista, uredna i pristupačna kako bi se vodomjeri mogli svakodnevno očitavati i popravljati bez odgode i gubitka vremena. U toj prostoriji nije dozvoljeno držati nikakve druge predmete i materijal.

 

Javnihidranti

Članak34.

(1) Iz javnih hidranata smiju uzimati vodu samo za to, od strane Isporučitelja, ovlašteni Korisnici i to isključivo za vlastite potrebe.

(2) Ovlašteni Korisnici iz stavka 1. ovog članka, mogu uzimati vodu za svoje potrebe, u pravilu, pomoću hidrantskog nastavka sa vodomjerom. Za korištenje hidrantskog nastavka Korisnik s Isporučiteljem sklapa ugovor o korištenju hidrantskog nastavka. Uzimanje vode bez dozvole smatra se krađom.

 

Elementivodoopskrbnogpriključka

Članak35.

                  Sastavni elementi vodoopskrbnog priključka su:

            1. čvor priključka,

            2. spojni vod,

         3. jedan ili više glavnih vodomjera s pripadajućom armaturom, koji su smješteni u

prostoriji za smještaj glavnih vodomjera.

 

Čvorvodoopskrbnog  priključka

Članak36.

            (1)Čvor priključka je mjesto odvajanja vodoopskrbnog priključka od uličnog vodoopskrbnog cjevovoda.

            (2) Na čvoru priključka postavlja se zaporni uređaj, kako bi se eventualni popravci na spojnom vodu mogli izvršiti bez zatvaranja uličnog cjevovoda.

           

Spojnivodvodoopskrbnogpriključka

Članak37.

            (1) Spojni vod je cjevovod koji spaja čvor priključka na uličnom vodoopskrbnom cjevovodu s armaturom glavnog vodomjera koja se nalazi u prostoriji glavnog vodomjera na nekretnini Korisnika.

            (2) Spojni vod treba u pravilu voditi okomito na ulični vodoopskrbni cjevovod.

            (3) Dubina ukapanja spojnog voda mora biti takva da osigurava zaštitu od smrzavanja, kao i prolaz ispod uličnih vodova telefona, struje i plina. Križanje s uličnom kanalizacijom, u pravilu se mora izvoditi na način da je spojni vod iznad kanalizacijske cijevi.                      

 
Vodomjernookno

Članak38.

            (1) Glavni vodomjeri sa pripadajućom armaturom i fazonskim komadima smještaju se u prostoriju za smještaj glavnih vodomjera koja može biti vodomjerno okno ili prostor unutar objekta.

            (2) Ukoliko na parceli ima dovoljno mjesta, glavni vodomjeri se smještaju u vodomjerno okno. Vodomjerno okno se smješta neposredno uz regulacijsku liniju (ali ne dalje od 10 m od cjevovoda na koji se nekretnina spaja), ukoliko to dozvoljavaju prilike na nekretnini.                                     (3) Vodomjerno okno mora biti vodonepropusno.

            (4) Veličina vodomjernog okna određena je profilom priključka, brojem glavnih vodomjera i pripadajućom armaturom koja se ugrađuje u vodomjerno okno.              

            (5) Za spuštanja u vodomjerno okno postavljaju se penjalice sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.

            (6) Poklopac ulaza u vodomjerno okno je lijevano željezni četverokutni, vodonepropusni, veličine 60 x 60 cm. Poklopac treba biti tip 5-15 t. Poklopac vodomjernog okna ne smije biti postavljen na parkiralištu. Kod većih vodomjernih okana, potrebno je postaviti dva poklopca.

           

Prostorijazasmještajglavnihvodomjeraunutarzgrade

 

Članak39.

(1) Ukoliko na parceli nema dovoljno prostora za izvedbu odgovarajućeg vodomjernog okna za smještaj glavnih vodomjera, iznimno se glavni vodomjeri mogu smjestiti u podrumu objekta koji se priključuje.

            (2) Prostorija za smještaj glavnih vodomjera locira se uz pročelni zid ulice iz koje se vrši priključenje. Prostorija za smještaj glavnih vodomjera u podrumu zgrade mora imati podnu rešetku odvodnje i pod izveden u padu prema njoj. Pod mora biti najmanje 2 cm niži od poda ostalih prostorija podruma.

(3) Prolaz cijevi kroz temeljni zid rješava se ugradbom odgovarajućeg FF komada u temeljni zid podruma. FF komad mora biti od nodularnog lijeva, a ni u kom slučaju od čelika.

Priključcizaobiteljskekuće

Članak40.

            (1) Vodoopskrbni priključci za obiteljske kuće izvode se prema glavnom projektu ili tehničkoj uputi isporučitelja.

            (2) Priključak za obiteljske kuće je u pravilu DN 32 mm.

            (3) Standardno vodomjerno okno za obiteljske kuće i jedan vodomjer ima dimenzije 100 x 100 x 130 cm ( d x š x h ). Za svaki daljnji vodomjer treba okno proširiti za 20 cm.

            (4) U vodomjerno okno se standardno ugrađuje vodomjer ø 20 mm i Qn= 2,5 m3/h. Ispred vodomjera se ugrađuje kuglasti ventil bez ispusta s teleskopskom spojnicom, iza vodomjera ugrađuje se kratka spojnica i kuglasti ventil sa ispustom, te adekvatni zaštitnik od povratnog toka. Ukoliko je zbog visokog tlaka u mreži potrebno ugraditi ventil za smanjenje tlaka (reducir ventil), on se postavlja iza zaštitnika od povratnog toka. Isto vrijedi i za ostalu vodovodnu armaturu koju investitor želi ugraditi (odstranjivač kamenca i sl.). Dužinu okna u tom slučaju treba povećati za potrebu ugradbene navedene armature.

           

Priključcizavišestambene, stambenoposlovneiposlovnezgrade

Članak41.

            (1) Priključci za višestambene zgrade i poslovne subjekte izvode se prema glavnom projektu vodovodne instalacije.

            (2) Spojni vod se dimenzionira prema hidrauličkom proračunu. Prostorija za smještaj glavnih vodomjera projektira se i izvodi na osnovu profila priključka, te broja i profila glavnih vodomjera koji se unutra smještaju.

            (3) Broj glavnih vodomjera ovisi o broju posebnih dijelova koji se trebaju opskrbiti vodom.

            (4) Vodovodni priključci za višestambene, stambeno poslovne i poslovne zgrade moraju imati, pored navedenog u čl. 40. st. 4., i hvatač nečistoće ispred vodomjera.

            (5) Za brtvljenje spojnih mjesta ne smije se upotrebljavati materijal koji je štetan po zdravlje ili koji vodi daje poseban okus ili miris.

 

 

VIII.     TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI ZA UGRADNJU VODOMJERA

 

Uvjetimontaževodomjera

Članak42.

            (1) Tehnički uvjeti postave vodomjera za obiteljske kuće navedeni su u članku 41. ovih  Tehničkih uvjeta.

            (2) Za mjerenje potrošnje vode u višestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama s više zasebnih cjelina, način mjerenja potrošnje i montaže vodomjera može se izvesti na više načina:

            - Za postojeće zgrade može se, ukoliko su zadovoljeni uvjeti iz članka 41. ovih Tehničkih uvjeta, osigurati mjerenje svake zasebne cjeline ugradbom sekundarnih vodomjera za zasebne cjeline.

            - Postojeće zgrade priključuju se na način da se vodomjeri ugrađuju prema namjeni: po jedan vodomjer za stambenu potrošnju, za lokale, unutrašnju hidrantsku mrežu te toplinsku stanicu, sve prema tehničkoj dokumentaciji. Za razliku od prijašnje prakse, umjesto izvođenja zaobilaznih vodova na sve linije se postavljaju glavni vodomjeri.

            - Isporučitelj može definirati zone sustava vodoopskrbe u kojima je ugradnja vodomjera s radijskim modulom obvezna za sve kategorije Korisnika.

 
Montažavodomjeraustarimzgradama

Članak43.

                  Da bi se moglo izvršiti obračun potrošnje vode za svaku zasebnu cjelinu, svaka zasebna cjelina mora ispunjavati uvjete određene općim uvjetima isporuke, te izvršiti tehničku  pripremu interne instalacije, koja se može izvesti na više načina:

  1. Rekonstrukcija i objedinjavanje kompletne interne vodovodne instalacije zasebne cjeline i dovođenje cijevi do prostorije vodomjernog okna, gdje će se ugraditi dodatni paralelni glavni vodomjer za tu zasebnu cjelinu. Vodomjer je vlasništvo Isporučitelja. Na ovaj način se mogu rješavati manje stambene zgrade.
  2. Rekonstrukcija i objedinjavanje kompletne interne vodovodne instalacije jedne posebne cjeline i izvođenje cijevi u zajednički prostor, gdje će se montirati ormarići sekundarnih vodomjera i M-Bus sustav očitanja. Vodomjeri ugrađeni na ovakav način vlasništvo su Isporučitelja. Čitav postupak očitanja i fakturiranja utrošene vode obavlja Isporučitelj, pri čemu su Korisnici dužni o svom trošku održavati M-Bus sustav. Troškove ugradbe vodomjera, ormarića i M-Bus sustava snose suvlasnici zgrade, pri čemu su svi suvlasnici obvezni ugraditi sekundarne vodomjere.
  3. Ugradnjom internih vodomjera sukladno člancima 16. – 18. ovih Općih uvjeta, vodomjer je vlasništvo vlasnika zasebne cjeline. Očitanje se može obavljati neposredno, preko ožičenja ili bežićnim putem. Troškove ugradbe i očitanja internih vodomjera snose suvlasnici zgrade.

  

Montaža vodomjera u novim zgradama.

Članak 44.

Montaža vodomjera u novim zgradama može se izvesti na dva načina:

1. Sustav glavnih vodomjera (sustav GV)

2. Sustav glavni – sekundarni vodomjeri (sustav GSV).          

 

Montaža vodomjera u novim zgradama - sustav GV

 

Članak 45.

            (1) Kod sustava glavnih vodomjera (sustav GV) svi vodomjeri se nalaze na jednom mjestu – u prostoriji vodomjera na završetku spojnog voda. Gornja granica broja vodomjera u prostoriji vodomjera određena je građevinskim obilježjima zgrade.

            (2) U prostoriju za smještaj glavnih vodomjera ugrađuju se vodomjeri za sve, sanitarnu potrošnju zasebnih cjelina, internu unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu, kao i sprinkler instalaciju.

            (3) Armatura vodomjera najvećeg profila montira se u produžetku spojnog voda i, po mogućnosti, iz prostorije izlazi u pravcu.

            (4) Kod vodomjera ø 50 mm i više obvezno se ispred vodomjera ugrađuje zasun, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zasun, te zaštitnik od povratnog toka i zasun. Kompletna garnitura vodomjera u pravilu je istog profila.

            (5) Vodomjeri manjih profila smješteni su paralelno uz vodomjer najvećeg profila. Garnitura vodomjera se sastoji od kuglastog ventila s teleskopskom spojnicom, produžene spojnice, vodomjera, spojnice iza vodomjera i kuglastog ventila sa ispustom, te ZOPT-a. Svi elementi garniture su istog profila.

            (6) Očitanje vodomjera po ovom sustavu može biti lokalno, ulaskom čitača u prostoriju vodomjera.

            (7) Osim lokalnog očitanja, vodomjere možemo očitavati i radijski. U tom slučaju vodomjeri koji se ugrađuju moraju imati impulsni izlaz. Svi elektronski spojevi na impulsnim vodomjerima i M-Bus modulima u vodomjernim oknima moraju biti opremljeni zaštitom IP 68.

            (8) Ugovorom o izvedbi vodoopskrbnog priključka, u pravilu se ugovaraju i svi glavni vodomjeri zasebnih cjelina, i kao Korisnik se u dokumentaciju uvodi investitor objekta kojemu se šalju računi. Novi Korisnik može zatražiti promjenu Korisnika uz predočenje kupoprodajnog ugovora ili drugog akta kojim se dokazuje vlasništvo nad zasebnom cjelinom.

 

Montaža vodomjera u novim zgradama – sustav GSV

Članak 46.

            (1) U sustavu glavni - sekundarni vodomjeri, u prostoriju za smještaj glavnih vodomjera ugrađuju se glavni vodomjeri za ukupnu potrošnju hladne vode (sanitarnu, hidrantsku, sprinkler) te, ako zgrada ima toplinsku stanicu, uz navedene glavne vodomjere za hladnu vodu paralelno se ugrađuju i glavni vodomjeri za pripremu tople vode.

            (2) Kod zgrade s više etažiranih cjelina, svaka etažirana cjelina može (ali ne mora) imati svoj priključak, ali svaka etažirana cjelina mora imati svoj glavni vodomjer hladne vode, a ako objekt ima toplinsku stanicu preporuča se da ima i svoj glavni vodomjer tople vode.

            (3) Vodomjeri se dimenzioniraju prema hidrauličkom proračunu. Sanitarnu instalaciju treba odvojiti od instalacije unutrašnje hidrantske mreže i sprinklera, i zaštiti je od zagađenja zaštitnikom od povratnog toka. Svi glavni vodomjeri moraju imati impulsni izlaz.

            (4) Ukoliko je profil glavnog vodomjera sanitarne potrošnje prema hidrauličkom proračunu veći od ø 32 mm, potrebno je osigurati točno mjerenje malih protoka ugradnjom WPV (kombiniranog) vodomjera.                      

            (5) Kod vodomjera ø 50 mm i više, obvezno se ispred vodomjera ugrađuje zasun, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zasun. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka.

            (6) Minimalni broj stanova za primjenu ovog sistema je 17 sekundarnih vodomjera.

            (7) Sekundarni vodomjeri mogu se nalaziti iza glavnog vodomjera u prostoriji za vodomjere u podrumu zgrade, ili u vodomjernim ormarićima unutar zgrade.

            (8) Vodomjerni ormarići smještaju se u zajedničke prostorije (hodnici, stubišta, zajedničke prostorije u podrumu). Položaj im mora biti pristupačan i moraju omogućiti normalno očitanje. Visina na koju su postavljeni sekundarni vodomjeri mora biti 100-160 cm od gotovog poda. Prostori u koje se smještaju vodomjerni ormarići za unutrašnju ugradnju moraju biti unutar objekta i u njima temperatura nikada ne smije pasti ispod +5ºC. Vodomjerni ormarići za unutrašnju ugradnju ne smiju se postavljati na otvorene galerije ili hodnike otvorenog tipa. U tom slučaju, vodomjere treba smjestiti u vodomjerne ormariće za vanjsku ugradnju (tzv. IZO ormariće) ili u zajedničke prostore zatvorenog tipa.

            (9) Na vratima ormarića za unutrašnju ugradnju moraju biti prozorčići za očitanje, reške za ventilaciju i bravica za otključavanje. Svi vodomjerni ormarići na cijelom području vodoopskrbe Isporučitelja moraju imati jedinstveni ključ. U višestambenim, stambeno - poslovnim zgradama s više suvlasnika, ključ za otvaranje ormarića dobiva na korištenje ovlašteni predstavnik suvlasnika i upravitelj zgrade. Vlasnici pojedinih zasebnih cjelina zatvaranje vode za potrebe radova unutar zasebne cjeline vrše na zapornom uređaju zasebne cjeline.

            (10) Ormarići moraju imati odvod. Odvod se može izvesti ili preko aktivnog sifona najbliže zasebne cjeline ili zajedničkom vertikalom, koja se spaja na aktivni sifon u najnižoj etaži zgrade. Spoj na odvodnju se može izvesti i bez sifona s tim da se osigura odvod preko podne rešetke najniže etaže u koju se preko zračnog međuprostora ulijeva otpadna voda iz vodomjernih ormarića. Nije dozvoljen spoj na odvodnju preko sifona na vodomjernom ormariću ili direktno.

            (11) Ormarići moraju biti spojeni na uzemljenje zgrade. U tu svrhu ormarić se na uzemljenje spaja vijkom M8 sa zvjezdastim podloškama. Posebno treba obratiti pažnju na spoj vrata ormarića na uzemljenje.

            (12) Tipske vodomjerne ormariće nabavlja i postavlja investitor.               

            (13) U tipske vodomjerne ormariće smješta se 1 - 4 vodomjera (u IZO ormariće 1 - 2 vodomjera), pripadajući kuglasti ventili bez ispusta prije vodomjera, kuglasti ventili s ispustom poslije vodomjera, spojišta vodomjera i M-Bus moduli za očitanje.                    

            (14) Vodomjeri hladne vode u vodomjerni ormarić se ugrađuje u horizontalnom ili vertikalnom položaju. U oba položaja vodomjeri moraju biti okrenuti prema vratima ormarića i zadovoljiti uvjet minimalno B klase točnosti.

            (15) Vodomjere u vodomjerne ormariće postavlja isporučitelj. Vodomjeri se u ormariće postavljaju nakon izvršene uplate od strane investitora i sklapanja ugovora o ugradbi i korištenju sekundarnog vodomjera, koji s isporučiteljem sklapa vlasnik svake zasebne cjeline. Za eventualnu zajedničku potrošnju (čistačica, pranje automobila, zalijevanje zelenila i sl.) ne ugrađuje se posebni sekundarni vodomjer, već se ista dijeli na sve suvlasnike razmjerno suvlasničkim udjelima.

            (16) Tlačna proba instalacije zgrade mora biti provedena prije ugradbe sekundarnih vodomjera.

            (17) Podaci iz vodomjera se pohranjuju u M-Bus modulu za očitanje, koji se mora nalaziti u ormariću zajedno s vodomjerom čije podatke sprema. Jedino u slučaju da su ormarići postavljeni neposredno jedan do drugoga, vodomjer i modul za očitanje mogu biti u susjednim ormarićima.

            (18) Napajanje modula vrši se preko M-Bus sustava. U slučaju kvara upravljačke jedinice ili nestanka struje, svi moduli moraju imati ugrađene baterije. Vijek trajanja baterije je minimalno 7 godina. Struja 220V u vodomjernom ormariću nije dopuštena.

            (19) M-Bus moduli za očitanje se kablovskom vezom spajaju na upravljačku jedinicu, koja se nalazi u ormariću smještenom na vidljivom i dostupnom mjestu u ulaznom prostoru zgrade. M-Bus modul mora biti karika u lancu prijenosa podataka od ostalih vodomjernih ormarića do upravljačke jedinice.

            (20) Kablovi za povezivanje M-Bus modula su u pravilu IYStY 2 x 2 x 0,8 mm2. Kablovi su smješteni u zaštitne gibljive cijevi promjera 20 mm. Zaštitne gibljive cijevi nabavlja i postavlja investitor.

            (21) U pravilu spajanje M-Bus modula vrši se po vertikali od ormarića do ormarića. U najnižoj etaži vrši se međusobno horizontalno povezivanje modula, kao i povezivanje s upravljačkom jedinicom. Moduli iz prostorije glavnih vodomjera spajaju se na upravljačku jedinicu ili modul u najbližem vodomjernom ormariću.

            (22) Upravljačka jedinica mora biti smještena u ulaznom prostoru zgrade. Upravljačka jedinica spaja se na izvor napajanja 220V i telefonsku instalaciju. U ormarić upravljačke jedinice smješta se upravljačka jedinica, trafoi za napajanje, modem za prijenos podataka telefonom i eventualna dodatna potrebna oprema za kvalitetan prijenos podataka.

            (23) Veličina ormarića u kojeg se smješta upravljačka jedinica ovisi o izvoditelju M-Bus instalacije. Materijal je plastificirani lim ili PVC. Na vratima ormarića jedinice za očitanje nema prozorčića, već je reljefno ili na drugi način utisnut natpis VODA. Ormarić jedinice za očitanje nabavlja i postavlja investitor. Sve metalne dijelove ormarića treba spojiti na uzemljenje zgrade. Vijak za uzemljenje mora imati zvjezdaste podloške.         

(24)  M-Bus sustav investitor izvodi o svom vlastitom trošku, a prema uvjetima određenima od strane isporučitelja. Telefonsku liniju (ugovor o pretplatničkom odnosu s operaterom) osigurava Isporučitelj. Investitor je dužan osigurati fizički spoj na telekomunikacijsku mrežu, a kod planiranja broja potrebnih izlaza prema telekomunikacijskoj mreži, treba predvidjeti i ovaj za M-Bus izlaz.

            (25) Prije tehničkog pregleda treba izvršiti provjeru pozicija svih vodomjera zgrade, mora biti potpisan ugovor o priključenju i ugradbi sekundarnih vodomjera i izvršena uplata od strane investitora, sa vlasnikom svake posebne cjeline mora biti sklopljen ugovor o ugradbi i korištenju sekundarnog vodomjera, te moraju biti ugrađeni svi sekundarni vodomjeri. Osim toga, investitor s izvoditeljem M-Bus sustava mora sklopiti ugovor o održavanju M-Bus sustava i u svoje ugovore s kupcima unijeti klauzulu o prijenosu obveze održavanja M-Bus sustava. Tek nakon navedenih predradnji moći će se izdati potvrda o ispravnosti izvedenog vodoopskrbnog priključka i predstavnik Isporučitelja na tehničkom pregledu će moći dati suglasnost za izdavanje uporabne dozvole.

 

 

 

Zaštita od povratnog toka vode

Članak 47.

            (1) Javna izvorišta i vodoopskrbni objekti moraju biti zaštićeni od slučajnog ili namjernog onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost vode za piće prema važećim propisima.

            (2) Zaštita od povratnog toka interne vodovodne instalacije mora se osigurati na mjestima spoja interne instalacije s uređajima i aparatima iz kojih postoji opasnost od povratnog toka zagađene ili zatrovane vode.

(3) Zaštita od povratnog toka javne vodoopskrbne mreže osigurava se ugradbom zaštitnika od povratnog toka  ( u daljnjem tekstu – ZOPT )  na svaki vodoopskrbni priključak.

(4) ZOPT za zaštitu javne vodoopskrbne mreže se postavlja iza glavnog vodomjera, a tip ZOPT-a se određuje ovisno o stupnju opasnosti od zagađenja.

            (5) Ugradba ZOPT-a obvezna je na novim vodoopskrbnim priključcima iza svakog glavnog vodomjera bez obzira na vrstu potrošnje. Obvezu ugradbe ZOPT-a za postojeće objekte utvrditi će Isporučitelj, u skladu sa opasnošću od zagađenja javne vodoopskrbne mreže koju predstavlja svaki Korisnik posebno.

Članak 48.

            (1) Za zaštitu javne vodoopskrbne mreže od povratnog toka prema ovim uvjetima koriste se sljedeći zaštitnici od povratnog toka prema EN 1717:

 

  1. Jednostruki kontrolirani nepovratni ventil-tip EA.
  2. Dvostruki kontrolirani nepovratni ventil-tip EC.
  3. Mrežni djelitelj toka sa kontroliranom tlačnom međuzonom - tip BA.

 

Opći uvjeti ugradbe ZOPT-a

Članak 49.

(1) ZOPT se uvijek postavlja iza vodomjera nizvodno od zapornog uređaja - na Korisnikovoj strani instalacije.

            (2) Obvezno se postavlja ZOPT na kojem je moguće testirati ispravnost.

            (3) Između vodomjera i ZOPT-a ne smije biti nikakvih račvanja, odvajanja, niti priključaka. Ukoliko u iznimnim situacijama takvih račvanja, odvajanja ili priključaka mora biti, tada se na svako takvo račvanje, odvajanje ili priključak mora postaviti odgovarajući ZOPT.

           (4) Obvezno postaviti zaporni uređaj neposredno ispred i iza ZOPT-a, zbog mogućnosti ispitivanja i servisa uređaja.

           (5) Obzirom da za vrijeme ispitivanja ZOPT-a voda mora biti zatvorena i ukoliko je objekt takve naravi da ne podnosi prekid vodoopskrbe, moraju se ugraditi dva paralelna ZOPT-a.

           (6) Svaki ZOPT mora se montirati na pristupačnom mjestu i izvesti na način da se može lako i brzo izvršiti kontrola zaštite od povratnog toka.

           (7) Isporučitelj vodi evidenciju svih potencijalnih zagađivača na području svojeg vodoopskrbnog sustava, te upozorava vlasnike koji imaju ugrađen ZOPT, ukoliko nisu na vrijeme ishodili potvrde o sukladnosti ZOPT-a. Isto tako Isporučitelj utvrđuje potrebu i izdaje nalog vlasnicima za ugradbu ZOPT-a na postojećim nekretninama.

           (8) Kontrola i ishođenje potvrde o sukladnosti ZOPT-a obavlja se jednom godišnje. Postupak ishođenja potvrde o sukladnosti propisuje Isporučitelj ovisno o tipu ZOPT-a.

           (9) ZOPT je vlasništvo Korisnika koji je dužan snositi troškove nabave, ugradbe, redovne godišnje kontrole i ishođenja potvrde o sukladnosti, te potrebnog servisiranja. Ugradbu, servisiranje i ishođenje potvrde o sukladnosti ZOPT-a vlasnik može povjeriti samo pravnim osobama registriranim za navedene radove, ovlaštenim od strane proizvođača ZOPT-a i prema uvjetima Isporučitelja. Kod izvedbe novog priključka i ukoliko se ZOPT nalazi u vodomjernom oknu, ZOPT nabavlja vlasnik - investitior, a ugrađuje Isporučitelj zajedno s ostalom armaturom u vodomjernom oknu.

           (10) Ukoliko kontrola ZOPT-a ne zadovolji tražene uvjete, vlasniku se daje rok od 15 dana za otklanjanje nedostataka i servisiranje ZOPT-a. Nakon otklanjanja nedostataka i ponovne kontrole, izdaje se potvrda o sukladnosti. Primjerak potvrde o sukladnosti vlasnik nekretnine ili pravna osoba koja obavlja ishođenje potvrde o sukladnosti obvezno dostavlja Isporučitelju.

          (11) Ukoliko vlasnik ne postupi po zahtjevu za otklanjanje nedostataka, ne dostavi Isporučitelju potvrdu o sukladnosti ZOPT-a ili ne ugradi odgovarajući ZOPT u roku određenom od strane Isporučitelja, Isporučitelj će obustaviti isporuku vode na tom vodoopskrbnom priključku, dok se ne osiguraju uvjeti za zaštitu od povratnog toka.

          (12)  Ugrađivati se može samo ZOPT koji zadovoljava tehničke karakteristike i ostale uvjete koje određuje Isporučitelj. Dobavljač ZOPT-a mora od ovlaštene institucije ishoditi potvrdu o sukladnosti proizvoda s odgovarajućim hrvatskim i europskim normama.

 

Zaštita od povratnog toka u internoj instalaciji

Članak 50.

(1) Svi aparati i uređaji, potencijalni zagađivači pitke vode moraju zaštitnicima od povratnog toka biti odvojeni od instalacija pitke vode.

(2) Kod prijelaza na internu vodovodnu instalaciju mora se, u pravilu, gdje je ulični tlak manji od 2 bara ili se područje opskrbljuje putem hidroforskog postrojenja, iza svakog vodomjera ugraditi zaštitnik od povratnog toka.

(3) Zabranjeno je neposredno spajanje svih parnih kotlova, velikih kotlova i velikih strojeva za pranje i kuhanje, svih strojeva za čišćenje i bojanje, hidrauličkih naprava, uređaja za grijanje vode i sličnih uređaja s vodovodnom instalacijom koja se opskrbljuje izravno iz javne vodovodne mreže. Isto se može izvesti isključivo preko zaštitnika od povratnog toka .

(4) Zabranjuje se polaganje cijevi u revizionim i drugim oknima kanalizacije.

(5) Izljevi koji su spojeni s otvorenim posudama, pomoću gumene ili slične gipke cijevi, moraju imati ZOPT koji priječi vraćanje vode iz posude u instalaciju (ručni tuševi, bidei). Isto vrijedi za vrtne hidrante i izljeve na koje može biti priključeno gipko crijevo.

(6) Uređaji koji se stavljaju pod tlak veći od tlaka u vodovodnoj mreži, a spojeni su sa javnim vodovodom, moraju imati osim mjera sigurnosti po prethodnim člancima i posebni ZOPT.

 

Uvjeti korištenja vodoopskrbnog priključka

Članak 51.

(1) Nakon izvedbe vodoopskrbnog priključka i ugradbe vodomjera, investitor - vlasnik postaje potrošač u sustavu vodoopskrbe Isporučitelja.

(2) Vlasnik se mora brinuti da se interna vodovodna instalacija zaštiti od oštećenja i kvarova i da uvijek bude ispravna, a kako bi trajno mogla služiti svojoj namjeni. On mora pravovremeno poduzimati mjere da se dio spojnog voda i vodomjeri u zatvorenom prostoru za smještaj vodomjera, kao i instalacija na njegovoj nekretnini, zaštite od smrzavanja.

(3) Kod vodoopskrbe postojećih i novih višestambenih, stambeno poslovnih i poslovnih zgrada, korisnici su dužni osigurati redovnu izmjenu i baždarenje sekundarnih vodomjera, te omogućiti Isporučitelju očitanje sekundarnih vodomjera.

(4) Kod vodoopskrbe novih zgrada s ugrađenim GSV sustavom vodomjera i M-Bus sustavom, suvlasnici su, putem svog ovlaštenog predstavnika, dužni održavati M-Bus sustav za očitanje.

 

Zaštitne mjere

Članak 52.

(1) Zabranjeno je izvođenje odvojaka na spojnom vodu ispred glavnog vodomjera. Izuzetno može Isporučitelj dozvoliti odnosno uvjetovati izvedbu takvog odvojka, i to zbog spajanja susjedne nekretnine ili razdvajanja instalacije priključene nekretnine. Odvojak izvodi Isporučitelj na isti način i uz iste uvjete kao i vodoopskrbni priključak.

(2) Jedino Isporučitelj ima pravo otvaranja i zatvaranja uličnih zapornih uređaja na čvoru priključka i zapornih uređaja ispred glavnih vodomjera.

(3) Vlasnik može zbog popravka na internoj vodovodnoj instalaciji zatvoriti zaporni uređaj iza glavnog vodomjera. Kod kvara na glavnom vodomjeru ili na zapornom uređaju iza vodomjera ili ako tog uređaja nema, može vlasnik izuzetno, a da se spriječi eventualna šteta, zatvoriti zaporni uređaj ispred vodomjera. Kod požara, dozvoljeno je (izuzetno) otvoriti mimovodni zasun. U jednom i drugom izuzetnom slučaju mora se obavijestiti isporučitelja najkasnije u roku od 24 sata.

(4) Kod rekonstrukcija interne vodovodne instalacije, koja u svom sastavu ima internu hidrantsku mrežu, istu treba izvesti na način da se ukine obilazni vod, te se formira vod interne hidrantske mreže koji će u prostoriji vodomjera imati svoj glavni vodomjer.

 

Uvjeti održavanja vodoopskrbnog priključka

Članak 53.

       (1) Za izvođenje popravaka te izmjenu vodomjera i promjena na vodoopskrbnom priključku,   nije potrebna suglasnost vlasnika.

(2) Svaki kvar i štetu na vodoopskrbnom priključku i vodomjeru, vlasnik je dužan odmah prijaviti Isporučitelju, koji je dužan te nedostatke što prije odstraniti. Oštećenja i smetnje na vodoopskrbnom priključku koji nastanu krivnjom ili nepažnjom vlasnika ili korisnika interne instalacije, popravljaju se o trošku vlasnika nekretnine. U spornim slučajevima, o tome tko je dužan platiti troškove, odluku donosi nadležni sud, pri čemu spor ne odgađa popravak.

(3) Isporučitelj održava vodoopskrbni priključak o svom trošku, i to od čvora do (uključivo) zapornog uređaja iza glavnog vodomjera. U višestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama izgrađenim po GS sistemu, isporučitelj održava i sekundarne vodomjere u vodomjernim ormarićima.

(4) Kod izmjene javnog cjevovoda ili kad se ukaže potreba, isporučitelj obnavlja i izmjenjuje čitav priključak ili dio priključka, o svom trošku.

(5) Izmjena vodoopskrbnog priključka na zahtjev potrošača radi povećanja profila, kao i premještaj postojećeg vodoopskrbnog priključka na zahtjev potrošača, vrši se o trošku potrošača.

(6) Preinaka položaja glavnog vodomjera koji se izvodi na zahtjev Korisnika, mora biti izvedena prema odredbama ovih Tehničkih uvjeta. Ukoliko je vodomjer bio smješten u niši u podrumu zgrade, ili u udubljenju u podu, rekonstrukcijom armature treba osigurati da se glavni vodomjer ugradi u zatvorenom prostoru prema odredbama članka 40. ovih Tehničkih uvjeta.

(7) Preinake vodovodnih uređaja radi rekonstrukcije javno-prometnih površina (podizanje škrinjica, premještaj hidranata) vrši Isporučitelj na teret investitora, odnosno odgovarajućih komunalnih poduzeća.

 

Opći uvjeti za interne vodovodne instalacije

Članak 54.

Interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret Korisnika, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku. Isporučitelj ne odgovara za štete koje pretrpe Korisnici zbog pogonskih razloga na javnim vodovodnim uređajima nastalim višom silom ili zbog toga što instalacija nije izvedena tako da odgovara tlakovima u javnoj vodoopskrbnoj mreži ili ako se nepravilno upotrebljava i održava.

 

 

Uređaji za povećanje tlaka

Članak 55.

(1) Uređaji za povećanje tlaka (tzv. hidroforski uređaji) projektiraju se u internim vodovodnim instalacijama gdje tlak u javnoj vodovodnoj mreži nije dovoljan za osiguranje uredne vodoopskrbe.

(2) Uređajem za povećanje tlaka opremljen je viši dio građevine, koja direktnom opskrbom iz mreže nema dovoljno tlaka. Niži katovi opskrbljuju se izravno iz javne mreže. Kod vrlo visokih zgrada ovakvih stupnjeva opskrbe može biti nekoliko.

(3) Obavezno treba razdvojiti uređaje za povećanje tlaka za sanitarnu instalaciju, hidrantsku mrežu i sprinkler instalaciju.

(4) Kod uređaja za povećanje tlaka, obavezno se ugrađuju dvije crpke, od kojih svaka mora biti dimenzionirana na puni kapacitet zahtjeva za količinom vode.

(5) Uređaj za povećanje tlaka treba smjestiti u posebnu prostoriju zgrade.

(6) Rezervoar za opskrbu vodom za gašenje požara mora biti osiguran od onečišćenja.

 

Unutarnje instalacije za gašenje požara

Članak 56.

 Instalacija interne hidrantske mreže za stambene, stambeno – poslovne i poslovne zgrade mora se izvesti prema važećim propisima o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Ispitivanje interne vodovodne instalacije

Članak 57.

Izvođač interne vodovodne instalacije mora nakon dovršetka instalacije izvršiti ispitivanje interne vodovodne instalacije prema važećim propisima te dokumentaciju o istome predočiti predstavniku Isporučitelja.

 

IX. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA (POSEBNI UVJETI     PRIKLJUČENJA) – ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

 

Stalni i privremeni kanalizacijski priključak

                                                                                  Članak 58.

(1)  Kanalizacijski priključak može biti stalni i privremeni.

(2) U pravilu, za svakog korisnika izvodi se stalni priključak, iznimno može se dopustiti privremeno priključenje na javnu kanalizaciju prema uvjetima koji vrijede i za priključenje  predmetne građevine.

 

Spajanje na javnu mrežu odvodnje

Članak  59.

(1) Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od kontrolnog okna objekta priključenja do revizionog okna priključka.

(2) Priključak unutarnje kanalizacije smije se izvesti jedino na mjestu predviđenom odobrenom tehničkom dokumentacijom građevine koja se priključuje. Prilikom izvedbe, potrebno je obratiti pažnju da priključak zadovoljava zahtjeve vodonepropusnosti i da se ne oštećuje i ne ugrožava postojeća kvaliteta javne kanalske mreže, a kako se ne bi ugrozila funkcionalnost i kvaliteta usluge odvodnje otpadnih voda.

(3) Minimalan profil kanalizacijskog priključka za obiteljske kuće iznosi 160 mm, a za višestambene objekte minimalni profil priključka određuje se tehničkom dokumentacijom objekta. Minimalan pad priključka iznosi 0,5%, pa sve do maksimalno 6%. Niveleta spoja priključnog kanala treba biti uzdignuta iznad nivelete javnog kanala za 2/3 visine profila javnog kanala, računajući od njegove nivelete.

(4) Reviziono okno na javnom kanalu mora biti izvedeno kvalitetno i prema propisima koji zadovoljavaju izvedbu javne kanalizacije. Isto mora biti izvedeno od vodonepropusnog betona minimalne klase C 25/30 s potrebnom armaturom, svijetlog otvora 60x60 cm, 60x100 cm ili više, ovisno o dubini i profilu javnog kanala. Reviziono okno na javnom kanalu mora imati lijevano željezni poklopac kvalitete koja ovisi o namjeni površine na kojoj je izvedeno.

 

 

Opći uvjeti korištenja interne mreže odvodnje

Članak 60.

(1) U područjima gdje je izgrađena mješovita kanalizacija, potrebno je služiti se alternativnim metodama za odvođenje oborinskih voda, nastojeći što veće količine upustiti u zelene površine, a učvršćene površine planirati od materijala niskog koeficijenta otjecanja u skladu sa Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području grada Karlovca.

(2) Ukoliko je javna kanalizacija razdjelnog tipa, onda se u oborinsku kanalizaciju odvode isključivo oborinske vode, a u sanitarno tehnološku kanalizaciju sve ostale otpadne vode.

(3) Svaka građevina, odnosno građevinska čestica, mora imati u pravilu samo jedan priključak na javnu kanalizaciju. Iznimno, ako površina parcele pripada različitim slivovima ili je iznimna razvedenost objekata na parceli takova da je tehničkom dokumentacijom predviđeno više kanalskih priključaka, može se izvesti više kanalskih priključaka za jednu građevinsku česticu.

(4) Isporučitelj ne odgovara za štete nastale zbog povrata otpadnih voda iz javne kanalizacijske mreže u prostore koji se nalaze ispod kote vjerojatno usporene vode.

 

Zbrinjavanje sadržaja septičkih i sabirnih jama (septika) na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda

Članak 61.

            (1) Pražnjenje septika biti će omogućeno samo pravnim ili fizičkim osobama koje imaju dokaz o koncesiji, u uredovno vrijeme Isporučitelja.

            (2) Pražnjenje septika vršiti će se u skladu s cjenikom Isporučitelja.

 

Projektna dokumentacija

Članak 62.

Isporučitelj je dužan na temelju traženja:

- obavijestiti podnositelja o mogućnosti i načinu priključenja i uz koje uvjete;

- definirati sve relevantne tehničke podatke potrebne za izradu projekta interne kanalizacije;

- definirati sve radnje koje investitor mora poduzeti u tijeku gradnje, a prije tehničkog pregleda: ispitivanje vodonepropusnosti od strane registrirane i akreditirane tvrtke, geodetski snimak ovjeren od Državne geodetske uprave i dopunjen po metodologiji Isporučitelja (aksonometrija) te snimak kamerom – CCTV.

 

Održavanje interne kanalizacije

Članak 63.

 Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik internih kanalizacijskih vodova dužan je instalacije, građevine i uređaje internih kanalizacijskih vodova održavati u ispravnom stanju, sukladno odredbama Zakona o vodama, odredbama zakona i pravilnika koji reguliraju gradnju, te Odluci o odvodnji otpadnih voda na području grada Karlovca. Za sve nastale štete koje nastanu na javnoj kanalizaciji ili drugdje zbog nepravilne protupropisne izvedbe, nemarnog održavanja ili nepravilnog korištenja interne kanalizacije, odgovara isključivo Korisnik, odnosno vlasnik predmetne građevine.

 

X.        POSTUPANJE U SLUČAJU NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA VODNIH USLUGA 

 

Članak 64.

1) Pod neovlaštenim/ilegalnim korištenjem vodne usluge podrazumijevaju se slučajevi kada:

- se fizička ili pravna osoba samovoljno spoji na mrežu javne vodoopskrbe ili mrežu javne odvodnje;

- Korisnik daje netočne podatke za određivanje kategorije potrošnje;

- Korisnik troši vodu ili koristi sustav javne odvodnje na način da cijenu za isporučenu uslugu plaća trećoj osobi, a ne Isporučitelju;

- Korisnik koristi vodnu uslugu bez mjerne opreme ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad;

- Korisnik troši vodu preko mjerila ili mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba;

- u drugim slučajevima kada se Korisnik ne pridržava odredaba o uvjetima korištenja vodnih  usluga iz ovih Općih uvjeta.

(2) Isporučitelj radi nesmetanog tehničkog upravljanja sustavom, radi zaštite sustava javne vodoopskrbe od iznenadnih onečišćenja i zagađenja, radi zaštite zdravlja svih Korisnika, ima obvezu voditi u evidenciji sve neovlaštene Korisnike sve do usklađenja njihova statusa sa zakonom i odredbama ovih Općih uvjeta.

(3) Neovlašteni Korisnici evidentirani na način iz prethodnog stavka ovog članka,  evidencijom ne stječu svojstvo Korisnika definiranog u članku 2. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 65.

(1) U slučaju neovlaštenog korištenja usluge iz prethodnog članka, Isporučitelj je ovlašten obustaviti isporuku vodnih usluga te pokrenuti postupak pred nadležnim tijelima zbog neovlaštenog korištenja usluge

(2) U slučaju onemogućavanja postupka kontrole ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja vodne usluge Isporučitelj može primijeniti mjeru obustave isporuke vodne usluge.

(3) Isporučitelj za obustavu isporuke iz ovog članka ne odgovara za eventualnu štetu neovlaštenom Korisniku.

 

XI.       PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 66.

Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta vrše se na način njihova donošenja.

 

 

Članak 67.

            Stupanjem na snagu Općih i tehničkih uvjeta prestaje važiti Pravilnik o općim uvjetima isporuke usluge vodoopskrbe (Glasnik Grada Karlovca br. 8/04) i Pravilnik o općim uvjetima isporuke usluge odvodnje (Glasnik Grada Karlovca br. 06/02).

 

Članak 68.

            Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Karlovca i medijima.

 

 

U Karlovcu, 16. listopada 2012.

URBROJ: 5-3348-0001

 

                                                                                                              Direktor

                                                                                                     Ivan Mrzljak,

                                                                                                         dipl.oec.

 

 

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

  • za pripremu potrošne tople vode,
  • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer