Energija

Energetska učinkovitost


Energetska učinkovitost u zgradama za stanovanje i poticanje primjene obnovljivih izvora energije mogu promijeniti odnose energetskih potreba Republike Hrvatske, a to je u izravnoj vezi sa smanjenjem zagađenja okoliša u kojemu živimo.

Toplinska energija

Toplinska energija prelazi s jednog objekta na drugi zbog razlike u temperaturi. Toplina se prenosi na tri osnovna načina: kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. 

Električna energija

Ovisnost čovječanstva o električnoj energiji svakim danom je sve vidljivija.  Električna energija nedvojbeno je najvažniji oblik energije koji čovječanstvo koristi jer se relativno jednostavno transportira i što je najvažnije – jednostavno se može pretvoriti u ostale korisne oblike energije poput kinetičke i toplinske energije.

Pitam se, pitam ....

Što ako upravitelj ode u stečaj?

Zgrade nemaju svoj OIB (porezni broj) pa je novac pričuve zbog toga na računu upravitelja.  U "Novom listu" je objavljen zanimljiv članak o evengtualnim posljedicama u slučaju da upravitelj ode u stečaj. Poznato je da je novac pričuve vezan za OIB upravitelja, što automatski zanči da je novac na njegovom računu.

Zajedno smo jači !

Što, kako i koji dokumenti su potrebni za obnovu zgrade stradale u potresu

Dva su ključna modela u procesu obnove zgrade - obnova NEKONSTRUKCIJSKIH elemenata i obnova KONSTRUKCIJSKIH elemenata zgrade. Prvi program mjera donosi i korake kako krenuti u proces obnove zgrade. Dva su ključna modela obnova nekonstrukcijskih elemenata i obnova konstrukcijskih elemenata zgrade. Donosimo korake za obnovu nekonstrukcijskih dijelova zgrade! .

OBNOVA NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA

Ako su oštećeni nekonstrukcijski elementi zgrade, a nisu oštećeni konstrukcijski elementi zgrade, izvode se radovi popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade prema Zakonu i Tehničkom propisu. Time je smanjena i pojednostavljena dokumentacija potrebna za obnovu te smanjeni troškovi i skraćeno vrijeme njihove izrade.

Vlasnik odnosno suvlasnici oštećene zgrade moraju dokazati da je zgrada oštećena od potresa, kako bi nekonstrukcijske elemente mogli popraviti na način propisan Tehničkim propisom.

Radovi popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrada oštećenih u potresu izvode se na sljedećim zgradama:

 1. zgrade javne namjene
 2. višestambene zgrade
 3. stambeno-poslovne zgrade
 4. poslovne zgrade
 5. obiteljske kuće

Popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade koji uključuje izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova (ako je primjenjivo), za sve zgrade, i to:

 •  popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih

                   dimnjaka
                   krovnih vijenaca i parapeta
                   balkonskih ogradnih zidova

 • popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju
 • djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase
 • popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)
 • zamjena dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka)
 • popravak pukotina u nekonstrukcijim elementima
 • popravak ili zamjena dijelova

                krovne limarije
                krovnih prodora
                popravak krovne izolacije i sl.

 • ostale slične mjere

Vlasnik odnosno suvlasnici zgrade oštećene u potresu ostvaruju, prema članku 35. Zakona, pravo na novčanu pomoć za opravdane troškove koje su imali odnosno koje imaju za:

 • nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi
 • popravak ili zamjenu dimnjaka
 • popravak ili zamjenu zabatnog zida
 • popravak stubišta
 • popravak dizala

Slijedom navedenog, vlasnik odnosno suvlasnici zgrade na kojoj su nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni u potresu imaju pravo na novčanu pomoć za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade i to:

 • popravak ili zamjenu dimnjaka, a ne radi se o dimnjaku za zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim uređajem
 • popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju
 • zamjenu dijelova pokrova (crijepa i sljemenjaka)
 • popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)
 • popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, krovnih prodora, popravak krovne izolacije

Za ostale radove popravka nekonstrukcijskih elementa zgrade oštećene u potresu vlasnik odnosno suvlasnici oštećenih zgrada ne ostvaruju pravo na novčanu pomoć, ali imaju pravo na smanjenu i pojednostavljenu dokumentaciju potrebnu za obnovu čime su smanjeni troškovi i skraćeno vrijeme njihove izrade, ali samo u slučaju ako dokažu da se radi o oštećenju nekonstrukcijskih elemenata zgrade nastalih od potresa.

Za zgradu kojoj su nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni od potresa dokazuje se uvidom u bazu preliminarnih pregleda zgrada oštećenih u potresu kojima je zgradi dodijeljena oznaka kategorije uporabljivosti U2te iznimno U1 ako se dokaže da su oštećenja nekonstrukcijskih elemenata zgrade otklonjena odnosno uklonjena prije obavljanja preliminarnog pregleda zgrade.

U slučaju da preliminarni pregled zgrade nije obavljen, vlasnik odnosno suvlasnici oštećene zgrade možu dokazivati oštećenje nekonstrukcijskih elemenata zgrade od potresa, sljedećom dokumentacijom:

 1. zapisnik o očevidu oštećene zgrade ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da su na zgradi oštećeni nekonstrukcijski elementi zgrade od potresa s navedenim nekonstrukcijskim elementima zgrade koji su oštećeni od potresa ili
 2. nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke ili sudskog vještaka građevinske struke u kojem je utvrđeno da su na zgradi oštećeni nekonstrukcijski elementi zgrade od potresa s navedenim nekonstrukcijskim elementima zgrade koji su oštećeni od potresa i
 3. fotodokumentacija o oštećenju zgrade i njezinih nekonstrukcijskih elemenata, koja je obvezni dodatni dokaz uz neki od naprijed navedenih dokaza.

Za izvođenje radova na popravku nekonstrukcijskih elemenata zgrade nije potrebno pribaviti građevinski projekt, odnosno projekt građevinske konstrukcije, već je za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade potrebno pribaviti elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata izrađen od ovlaštene osobe, kako je to propisano Tehničkim propisom.

Izrađivač elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade mora izraditi takvo tehničko rješenje kojim se nekonstrukcijske elemente zgrade dovodi do razine lokalne nosivosti i stabilnosti i to popravkom oštećenog nekonstrukcijskog elementa. U elaboratu je potrebno predvidjeti uklanjanje, a po potrebi i proračunati uklanjanje onih nekonstrukcijskih elemenata zgrade koji predstavljaju neposrednu opasnost. Također je potrebno predvidjeti osiguranje zgrade od daljnje degradacije od prirodnih utjecaja (kiša, snijeg, vjetar).

KORACI POPRAVKA nekonstrukcijskih elemenata zgrade 

1. vlasnik odnosno suvlasnici zgrade ugovaraju s ovlaštenim projektantom građevinske struke izradu elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade
2. ako je zgrada kulturno dobro ili se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba projektant se pri izradi elaborata mora pridržavati konzervatorskih smjernica iz ovog Programa
3. elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade obvezno sadrži:

 • tehnički opis
 • nacrte
 • proračune
 • detalje tehničkih rješenja
 • troškovnik
 • fotografije
 • te drugo što projektant ocijeni potrebnim

4. pri izradi elaborata projektant sačinjava izjavu koja je sastavni dio elaborata, a kojom potvrđuje da u zgradi oštećenoj u potresu, a koja je predmet elaborata, nije došlo do oštećenja konstrukcijskih elemenata zgrade zbog potresa

5. ako projektant tijekom izrade elaborata utvrdi oštećenja na konstrukcijskim dijelovima zgrade nastala od potresa o tome obavještava vlasnika odnosno suvlasnike koji su obvezni podnijeti zahtjev za obnovu zgrade zbog konstrukcijskih oštećenja zgrade ili sami provesti obnovu zgrade zbog konstrukcijskih oštećenja na Zakonom propisani način

6. ako projektant tijekom izrade elaborata utvrdi oštećenja na konstrukcijskim dijelovima zgrade koja nisu nastala od potresa (npr. dotrajala međukatna drvena konstrukcija ili drvena krovna konstrukcija) vlasnik je obvezan provesti održavanje (redovno ili izvanredno) te po potrebi izvesti rekonstrukciju tih konstrukcijskih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o gradnji i propisima donesenim na temelju toga Zakona, a ne na temelju Zakona o obnovi i Tehničkog propisa

7. ako projektant tijekom izrade elaborata utvrdi da su na zgradi bespravno rekonstruirani odnosno uklonjeni konstrukcijski elementi zgrade, odnosno izvršene bespravne preinake koje utječu na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade o tome je obvezan obavijestiti Fond za obnovu i podnijeti prijavu građevinskoj inspekciji 

8. nakon izrađenog elaborata vlasnik odnosno suvlasnici zaključuju ugovor s ovlaštenim izvođačem radova za izvođenje radova na popravku nekonstrukcijskih elemenata zgrade i ugovor s ovlaštenim nadzornim inženjerom građevinske struke za provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem tih radova

9. radovi se izvode u skladu s elaboratom, propisima kojima je uređena gradnja te pravilima struke. Usklađenost izvođenja radova s elaboratom, propisima i pravilima struke potvrđuje nadzorni inženjer ovjeravanjem građevinskog dnevnika te po završetku radova izvješćem o izvedenim radovima. Izvješće o izvedenim radovima nadzorni inženjer dostavlja vlasniku odnosno suvlasnicima zgrade

10. izvješće nadzornog inženjera vlasnik odnosno suvlasnici ne upisuju u zemljišnu knjigu, jer se ne radi o radovima na konstrukcijskim dijelovima zgrade niti se njima utječe na lokacijske uvjete

11. tehnička dokumentacija (elaborat i izvješće nadzornog inženjera) vlasnik je obvezan trajno čuvati te dostaviti nadležnom tijelu graditeljstva radi evidencije o izvedenim radovima na popravku nekonstrukcijskih elemenata zgrade oštećenih tijekom potresa

KAKO SE PRIJAVITI?

Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

 1. upravitelj zgrade ili
 2. predstavnik suvlasnika

Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

 1. vlasnik zgrade/kuće ili
 2. suvlasnik zgrade/kuće

Podnositelj zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

 1. zahtjev za obnovu zgrade
 2. priloge 

Zahtjev za obnovu sadrži: 

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik
2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, odnosno ime i prezime predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)
3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća
4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada izgrađena
5. broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada izgrađena
6. točnu adresu zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili
7. sve točne adrese zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa (ako je primjenjivo)
8. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/svakog posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m 2) i suvlasnički udjel (%) na dan 22. ožujka 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva
9. građevinsku (bruto) površinu zgrade u m 2
10. naznaku je li zgrada pojedinačno zaštićeno kulturno dobro (ako je primjenjivo)
11. registarski broj i naziv kulturnoga dobra, ako je zgrada pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
12. naznaku nalazi li se zgrada u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba (ako je primjenjivo)
13. naznaku namjeravaju li vlasnik/suvlasnici provesti cjelovitu obnovu oštećene zgrade (ako je primjenjivo)
14. naznaku namjeravaju li vlasnik/suvlasnici izvesti pojačanje konstrukcije oštećene zgrade više razine obnove iz Tehničkog propisa (ako je primjenjivo)
15. popis priloga.

Prilozi uz zahtjev za obnovu 

Uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće prilaže se:

1. Dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva:

Upravitelj (upravitelji ako ih je više) višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade

 • ugovor o upravljanju zgradom
 • odluka većine suvlasnika zgrade o pokretanju postupka obnove i podnošenju zahtjeva
 • međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova
 • povijesni izvadak iz zemljišne knjige
 • povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora (ako je primjenjivo)

Predstavnik suvlasnika (predstavnici suvlasnika ako ih je više)

 • međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova
 • odluka suvlasnika oštećene zgrade o izboru predstavnika suvlasnika 
 • javnobilježnički ovjerena punomoć dana predstavniku suvlasnika od većine suvlasnika zgrade za podnošenje zahtjeva
 • povijesni izvadak iz zemljišne knjige
 • povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora (ako je primjenjivo)

Vlasnik poslovne zgrade/obiteljske kuće

 • povijesni izvadak iz zemljišne knjige

Suvlasnik poslovne zgrade/obiteljske kuće

 • povijesni izvadak iz zemljišne knjige
 • javnobilježnički ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika za podnošenje zahtjeva
 • međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova (ako je primjenjivo)

2. Dokaz da je potresom oštećena zgrada

Građevinska dozvola, ili drugi odgovarajući akt na temelju kojeg je zgrada izgrađena koji može biti:

 • odobrenje za izgradnju – Zakon o izgradnji investicionih objekata (“Narodne novine”, broj: 29/62 i 3/65) ili
 • odobrenje za građenje - Zakon o izgradnji investicionih objekata i objekata građana i građanskih pravnih osoba (“Narodne novine”, broj: 9/69, 15/69, 26/71)
 • građevinska dozvola – Zakon o izgradnji objekata (“Narodne novine”, broj: 20/75) ili
 • građevinska dozvola, posebno rješenje za građenje - Zakon o izgradnji objekata (“Narodne novine”, broj: 52/81, 12/82, 47/86, 54/86-pročišćeni tekst, 18/87, 42/88, 29/89, 33/89, 34/91) ili
 • građevna dozvola – Zakon o gradnji (“Narodne novine”, broj: 77/92, 82/92, 26/93, 33/95, 91/96) ili
 • građevna dozvola - Zakon o gradnji (“Narodne novine”, broj 52/99, 75/99, 117/01, 47/03) ili
 • građevinska dozvola – Zakon o gradnji (“Narodne novine”, broj: 175/03, 100/04) ili
 • rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola - Zakon o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) ili
 • glavni projekt za izvođenje radova na postojećoj zgradi iz članka 4., 4.a. i 4.b. iz Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (“Narodne novine”, broj: 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12, 68/13) ili
 •  rješenje za građenje - Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (“Narodne novine”, broj: 69/09, 128/10, 136/12, 76/13) ili
 • građevinska dozvola - Zakon o gradnji (“Narodne novine”, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ili
 • glavni projekt za izvođenje radova na postojećoj zgradi iz članka 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine”, broj: 79/14, 41/15, 75/15) ili
 • glavni projekt za izvođenje radova na postojećoj zgradi iz članka 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine”, broj: 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) ili

Izvadak iz zemljišne knjige u koji je upisano da je za zgradu izdana uporabna dozvola/rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu/drugi akt kojim se odobrava uporaba zgrade, a drugi akt kojim se odobrava uporaba zgrade može biti:

 • potvrda nadležnog upravnog tijela o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera ili
 • uvjerenje za uporabu ili
 • pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt nadležnog tijela izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da u vezi s tom zgradom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije (potvrda izdana na temelju članka 331. Zakona o prostornom uređenu i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) ili
 • dozvola za upotrebu ili
 • potvrda izvedenog stanja ili
 • uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada evidentirana do 15. veljače 1968. i uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. ili
 • dokumenti iz članka 332. stavka 1., 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12):
 • građevina izgrađena, rekonstruirana ili sanirana u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i projekata Ministarstva kulture smatra se izgrađenom, odnosno rekonstruiranom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako njezin vlasnik posjeduje: 

                      projekt prema kojemu je građena ili snimku postojećeg stanja građevine
                      presliku katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situaciju) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici i
                      dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija građevine provedena u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo ili Ministarstva kulture (ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo) ili
                      građevina čija je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništena ili je nedostupan uslijed prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja, te građevina za koju u vrijeme njezinog građenja građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt tijela državne vlasti nije bio potreban, smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako vlasnik posjeduje:
                                     potvrdu da je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništen ili da je nedostupan
                                     snimku postojećeg stanja građevine i
                                     presliku katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici ili
                        građevina koju Država kupi u svrhu stambenog zbrinjavanja u smislu Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 78/99., 73/00., 87/00., 127/00., 94/01., 88/02., 42/05. i 90/05.), smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako njezin vlasnik posjeduje:
                                     snimku postojećeg stanja
                                     presliku katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici i
                                     dokaz da je građevina kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja u smislu Zakona o područjima posebne skrbi

 • uporabna dozvola za zgrade izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. listopada 2007. ili
 • uporabna dozvola za zgrade izgrađene do 15. veljače 1968. ili
 • uporabna dozvola za zgrade izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi ili
 • uporabna dozvola za zgrade koje je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja ili
 • uporabna dozvola za zgrade čiji je akt za građenje uništen ili
 • uporabna dozvola za radove izvedene na zgradi na temelju glavnog projekta iz članka 5. točke 1., točke 6. i točke, 7. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj: 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019 i 31/2020)

3. Dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u roku propisanom posebnim zakonom ako se zgrada ne smatra postojećom zgradom (ako je primjenjivo)

 • preslika zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju s prijemnim štambiljem nadležnog tijela koje rješava o zahtjevu te upisanom klasom, urudžbenim brojem i datumom zaprimanja zahtjeva

4. Dokaz da su konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. na način da je neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, ako preliminarni pregled zgrade nije obavljen ili preliminarnim pregledom zgrada nije ocijenjena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom:

 • nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke ili sudskog vještaka građevinske struke u kojem je utvrđeno da su konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. na način da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva i
 • fotodokumentacija o oštećenju zgrade i oštećenim konstrukcijskim elementima zgrade, koja je fotodokumentacija obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade

5. Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu zgrade/svih posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020.

 • povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili
 • povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora (ako je primjenjivo)
 • međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova (ako je primjenjivo)

6. Dokaz da vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade kao vlasnik jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 60 posto i proračuna Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u visini od 20 posto:

 • dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020.

                 povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili
                 povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora (ako je primjenjivo)
                 međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova (ako je primjenjivo)

 • dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. - uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnike
 • dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u stanu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. (ako je primjenjivo) -  uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika 
 • isprave kojima se dokazuje svojstvo srodnika vlasnika/suvlasnika, ne starije od mjesec dana (ako je primjenjivo): 

                    izvadak iz matične knjige rođenih – za djecu, roditelje, posvojenike, posvojitelje
                    izvadak iz matične knjige vjenčanih – za bračne drugove
                    izvadak iz registra životnog partnerstva – za životne partnere
                    izjava ovjerena kod javnog bilježnika vlasnika/suvlasnika i izvanbračnog druga/neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici/neformalnoj životnoj zajednici

 • dokaz o svojstvu zaštićenog najmoprimca ako koristi/je koristio na dan 22. ožujka 2020. stan koji je nekretnina vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (ako je primjenjivo)

                    ugovor o najmu ili
                    sudska presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu

7. Dokaz da vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade kao vlasnik svake druge nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 40 psoto i proračuna Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u visini od 10 posto:

 • dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020.

                    povijesni izvadak iz zemljišne knjige
                    povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora (ako je primjenjivo)
                    međuvlasnički ugovor s popisom suvlasnika i utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (ako je primjenjivo)

8. Dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti ako se u poslovnoj zgradi ili dijelu zgrada obavljala gospodarska djelatnost na dan 22. ožujka 2020. (ako je primjenjivo):

 • akt kojim se odobrava obavljanje gospodarske djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev

9. Dokaz o obavljanju prosvjetne djelatnosti ako se u poslovnom prostoru i drugim posebnim dijelovima zgrade obavljala prosvjetna djelatnost na dan 22. ožujka 2020. (ako je primjenjivo):

 • akt kojim se odobrava obavljanje prosvjetne djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev

10. Dokaz o obavljanju zdravstvene djelatnosti ako se u poslovnom prostoru i drugim posebnim dijelovima zgrade obavljala zdravstvena djelatnost na dan 22. ožujka 2020. (ako je primjenjivo):

 • akt kojim se odobrava obavljanje zdravstvene djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev

11. Dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja, odnosno uplate sredstava za obnovu konstrukcijskih elemenata zgrade (ako je primjenjivo):

 • podnesen zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za obnovu konstrukcijskih elemenata zgrade (ID pod kojim je podnesen zahtjev) ili
 • Rješenje o oslobađanju osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrade

12. Dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade koji traže cjelovitu obnovu zgrade ili koji su po Zakonu obvezni provesti cjelovitu obnovu zgrade/posebnih dijelova zgrade podmiriti razliku troškova nastalu između konstrukcijske obnove razine prema Tehničkom propisu i cjelovite obnove zgrade (ako je primjenjivo)

 • bjanko zadužnica adresirana na Fond za obnovu

13. Dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade koji traže projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije oštećene zgrade više razine obnove podmiriti razliku tako nastalih troškova (ako je primjenjivo)

 • bjanko zadužnica adresirana na Fond za obnovu

14. Dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade sam obnoviti potresom oštećenu zgradu (ako je primjenjivo)

 • izjava ovjerena kod javnog bilježnika vlasnika, odnosno većine suvlasnika potresom oštećene postojeće zgrade da će sami obnoviti zgradu na temelju odluke o obnovi

15. Akti kojima je odobreno građenje, odnosno rekonstrukcija potresom oštećene zgrade s glavnim projektima koji su sastavni dio tih akata:

 • akt kojim se odobrava građenje s glavnim projektom koji je sastavni dio tog akta (ako je primjenjivo)
 • akti kojima se odobrava rekonstrukcija s glavnim projektima koji su sastavni dio tih akata, ako su izvršene rekonstrukcije (ako je primjenjivo)
 • glavni projekti, ako su na zgradi izvođeni radovi za koje je propisana izrada glavnog projekta (ako je primjenjivo)

zgradonacelnik.hr

Anketa USSGK

Jeste li zadovoljni radom svog predstavnika suvlasnika?

Grijanje

Solarni sustavi

 

 • za pripremu potrošne tople vode,
 • pomoć grijanju prostora i bazena

Solarni toplinski sustavi su izvori topline za grijanje i pripremu PTV-a koji kao osnovni izvor energije koriste toplinu dozračenu od Sunca.Osnovni sustavi za grijanje prostora mogu biti plinski , uljni ,peći na kruta goriva, dizalice topline ili električni kotlovi.

Grijanje na pelete

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6kW (1kg).

Električna podna grijanja

Električna podna grijanja općenito nisu smatrana pogodnima za laminatne i drvene podove. Mnogi proizvođači preporučavali su samo vodeno podno grijanje kao jedinu mogučnost grijanja drvenih podova.

Mjerila toplinske energije

Glavni vodomjer

Interni vodomjer